Министър се ядоса на въпрос за ЦСКА 1948

Министър се ядоса на въпрос за ЦСКА 1948

На Красен Кралев не му се занимавало непрекъснато с клуб от “В“ група

Спор­т­ният минис­тър Красен Кралев комен­тира в „Спор­тна треска“ по БНТ условията за кон­курса за базите на ЦСКА. Той се пох­вали, че всичко в пред­с­тоящия търг е законно, но се ядоса на въп­рос за ЦСКА 1948. И по-конкретно дали условията за търга нарочно са нап­равени така, че да елиминират единия от двата кан­дидата за базите.

Мисля, че вече нап­режението трябва да падне, защото доста дълго време се чакаше този кон­курс. Сами раз­бирате, че имаше нужда от по-сериозна под­готовка, докато под­гот­вим договора. Ключовият момент е, че ние тър­сим пар­т­ньор с много сериозна икономическа история и с доказан произ­ход на парите. Това се вижда в самите условия за търга. Той е отворен и за двата вида юридически лица – и тър­гов­ско дружес­тво, и сдружение с нес­топан­ска цел“, каза Кралев.

“Изис­к­ването за учас­тие е, когато е тър­гов­ско дружес­тво, да има 5 милиона капитал — оборот през 2014, 2015 и 2016 г. 15 милиона лева смятаме, че е дос­татъчна гаран­ция, че бъдещият наемател на тези обекти ще може да извърши ремон­т­ните дей­ности. Това са горе-долу 5 милиона годишен оборот. Това е минимум, който трябва да се изис­ква с оглед на гор­чивия опит, който имаме от пред­ните години. ПФК ЦСКА АД бе наемател на съоръжението и за съжаление, имаше много неиз­чис­тени финан­сови въп­роси. Ръковод­с­т­вото тогава не успя да се справи с намирането на сред­с­тва за рекон­с­т­рук­цията на стадиона и с изпъл­нението на договора, който имаха. Затова сме заложили такива правила — за да няма изненади в след­ващите години“, добави минис­търът.

Няма как само един клуб да има право да учас­тва в този кон­курс. Очевидно има недоволни. Около 600 клуба не биха имали въз­мож­ност да учас­т­ват. Някои имат такава въз­мож­ност, и то не един. Не искам да комен­тирам кон­к­ретни юридически лица. Офер­тите ще ги отворим пуб­лично. До 10 януари се надявам всичко да прик­лючи“, добави минис­търът на младежта и спорта.

За ЦСКА 1948 Кралев каза: „Не раз­бирам защо трябва да се занимаваме неп­рекъс­нато с един клуб от „В“ група. Цен­търът на събитието е стадионът, на който тър­сим качес­т­вен и надеж­ден пар­т­ньор. Искаме да защитим дър­жав­ния интерес. Основ­ната ни цел е това съоръжение да стане модерно“.

Минис­търът за пореден път заяви, че дър­жав­ният интерес е над всичко в пред­с­тоящия кон­курс. „Очевидно не само ЦСКА-София може да отговаря на тези критерии. Атаки винаги може да има. Не виж­дам никакъв смисъл. Основ­ната ни задача е да гаран­тираме дър­жав­ния интерес. Много ясно е, че тези условия трябва да са сериозни. Напатили сме се“, каза Кралев.

За дъл­говете от 800 хиляди, които трябва да бъдат изп­латени, Кралев сподели: „Такива са условията. Ако на някой не му харесва – да не учас­тва. Дайте да видим кой ще кан­дидат­с­тва и какви документи ще пред­с­тави. Това са нор­мални условия и не виж­дам какво притес­нително има. Както следя и в пуб­лич­ното прос­т­ран­с­тво, няма сериозни комен­тари и притес­нения, че тези условия са изненад­ващи или могат да притес­нят някого. За мен темата е прик­лючена“.