Кралев: Нямаме традиции в зимните спортове

Липсва подходяща инфраструктура, оправдава се министърът

Минис­търът на младежта и спорта Красен Кралев комен­тира в студиото на “Тази сут­рин“ на бТВ бъл­гар­с­кото пред­с­тавяне на Олим­пиадата в Южна Корея, като заяви, че лип­сата на спор­тна инф­рас­т­рук­тура за зимни спор­тове у нас е една от причините за слабото пред­с­тавяне. “При положение че няма медал, няма как да бъдем доволни. В дейс­т­вител­ност нямаме и големи традиции в зим­ните спор­тове. В предишни олим­пиади имахме успехи, завоювани са общо 6 медала, но те по-скоро са плод на индивидуал­ния талант и гения на отделни спор­тисти, откол­кото на сериозни традиции. В биат­лона имахме надежди за по-добро пред­с­тавяне. През целия сезон нашите със­тезатели показ­ваха форма, която ни даваше надежда за класиране в топ 10, но за съжаление не се получи. Желание и очак­вания винаги има, защото дър­жавата отделя немалко сред­с­тва за под­готовка на тези спор­тове. Годиш­ният бюджет е около 3,5 млн. за всички федерации. Това не е дос­татъчно. Тези сред­с­тва обез­печават под­готов­ката на елит­ните спор­тисти. Лип­сата на бази и спор­тна инф­рас­т­рук­тура за зимни спор­тове не поз­волява да се изг­ради кон­курен­тна среда и условия за трениране на под­рас­т­ващите. Повечето ни елитни спор­тисти се под­гот­вят в чуж­бина“, каза Кралев.

Спор­т­ният минис­тър обвини нор­веж­ките национални отбори по ски бягане и биат­лон в нарушаване на феър­п­лея. Според него спор­тис­тите на Нор­вегия, които спечелиха най-много медали в Пьон­чан 2018, симулират дихателни проб­леми, за да изпол­з­ват заб­ранени препарати с раз­решение. Кралев се ядоса на съпос­тавка, че Бъл­гария не е спечелила нито едно отличие с 50 милиона лева инвес­тиция в олим­пийска под­готовка, а Нор­вегия е взела 39 медала при годишен бюджет от 30 милиона.