От „Армията” знаели откъде идват доносите срещу клуба

От „Армията” знаели откъде идват доносите срещу клуба

БФС могат да кажат дали имат пръст в решението на УЕФА, заяви шеф на ЦСКА

Aдминис­т­ратив­ният дирек­тор на ЦСКА Милко Геор­гиев комен­тира голямата новина — през след­ващия сезон “чер­вените“ ще бъдат допус­нати до учас­тие в евротур­нирите, стига да си завоюват това право по спор­тен път. “Очак­вахме и миналата година да се случи същото (б.р. — ЦСКА да бъде допус­нат до евротур­нирите), но пред­вид някои обс­тоятел­с­тва и „доб­рожелатели” на клуба, това не стана. Сега прис­тигна писмо от УЕФА, в което се казва, че ако ЦСКА се класира по спор­тен път, ще учас­тва в евротур­нирите. Друг е въп­росът по какъв начин се стигна дотук, най-добре е да говори юрис­тът, който се зае със случая. Тън­ките под­роб­ности едва ли въл­нуват милион­ната маса от фенове, хората просто се рад­ват, че този път прав­дата е на наша страна”, комен­тира Милко Геор­гиев в гос­туването си в предаването „Домът на фут­бола” по Диема Спорт.

Как си обяс­нявам събитията, е друг въп­рос. По отношение на миналогодиш­ното писмо от г-н Теодоридис, отговорът му беше заради друго запит­ване на БФС, да се нап­рави изк­лючение по член 12 (б.р. — т.нар. „3-годишно правило за нови клубове”). Ние бяхме наясно, че нямаме нищо общо с такова изк­лючение. Показател­ното беше, че малко по-късно БФС ни издаде евролиценз. Ако не бяха доносите срещу нас, щяхме да играем в Европа през този сезон. Откъде дойде всичко? Човек не мога да посоча, но знам откъде дой­доха доносите. При всички случаи смятам, че съпос­тав­ката между нас и Лудогорец (при пър­вото му учас­тие в евротур­нирите – б.р.) не беше извър­шена по един и същи начин. Нямаше как нещо такова да остане скрито. Ние зададохме и тези въп­роси, беше редно някой от БФС да отговори. По-важното е, че сега ако се класираме по спор­тен път, ще играем в Европа”, продължи Геор­гиев.

Дали делата в КАС са под­тик­нали УЕФА да пос­тъпи така? При всички случаи е така, макар че фак­тите са си все същите и сега, с раз­ликата, че вече е 2018 година. Хората сами могат да преценят кое как се е случило и защо. Явно този път УЕФА е решила да вземе правил­ното решение, за което ние сме окей. Ако искат, БФС спокойно могат да излязат и да кажат дали имат пръст, рамо или крак в това решение. Аз не съм човекът, който да ги комен­тира, защото имаме извес­тни отношения – „топли” — с тях. Прекалено голяма кон­с­пирация съзирате”, комен­тира шефът от “Армията“.

Кон­цеп­цията на Гриша Ган­чев не е била обвър­зана с учас­тието ни в евротур­нирите или не. Инвес­тициите, които трябва да се нап­равят, са по-скоро свър­зани с новия Закон за младежта и спорта. Ние не сме пар­т­ньори с Минис­тер­с­т­вото, а сме едни наематели. Няма как една сериозна инвес­тиция да се извърши със срок от 10 години, щом сме просто наематели. Важ­ното е сега при приемането на второ четене на закона да станем абсолютни пар­т­ньори на дър­жавата. Тогава г-н Ган­чев ще си изпълни плановете си за стадиона. Трябва да влезе в сила този закон. Мисля, че 30 години е един добър срок за тази инвес­тиция да влезе в сила. Ние не сме провин­циален отбор, където общините им строят козирки и трибуни, освет­ление, ние сме обвър­зани със соб­с­т­вениците си. Те няма да хвър­лят на вятъра тези пари, защото не са ги намерили на вятъра”, завърши Милко Геор­гиев.