УЕФА обмисля трети клубен турнир

УЕФА планира да съз­даде трети клубен тур­нир от 2021 година. Това раз­кри президен­тът на Ювен­тус Андре Аниели, който е ръководител на комисията по тур­нирите в европейс­ката фут­болна цен­т­рала. Аниели не пожела да даде повече инфор­мация, но под­черта, че има “зелена свет­лина“ и трябва да се изчис­тят детай­лите около над­п­реварата.

“Нас­тоящият модел трябва да бъде модер­низиран. Необ­ходима е под­робна оценка на кален­дара на меж­дународ­ните мачове преди пред­с­тавянето на нов модел“, заяви босът на Ювен­тус на годиш­ното съб­рание на Европейс­ката клубна асоциация в Хър­ватия.