Испански спасители откриха косми от изчезнало момче в 100 м шахта

Испански спасители откриха косми от изчезнало момче в 100 м шахта

Испан­ски спасители, които работят без почивка в опит да намерят 2-годишно мом­ченце, изчез­нало преди дни, обявиха, че са отк­рили ДНК материал на детето в дъл­бокия 100 м сон­дажен отвор, предаде АП.

Родителите на мал­кия Хулен Росело, които преди 2 години загубили друг малък син, казаха, че са сигурни, че той е пад­нал в шах­тата.

Мом­чен­цето се отдалечило от тях, докато под­гот­вяли обяда по време на неделен пик­ник край Тоталан, градче североиз­точно от Малага.

Въз­рас­тен човек не може да се спусне в отвора, който е с диаметър под от 25 см.

Спасител­ните екипи казаха, че проби от косата на Хулен са намерени в поч­вата във вът­реш­ността на сон­даж­ната шахта. Това пред­полага, че мом­чето може да е засед­нало надъл­боко, по-далеч от обх­вата на изкоп­ната тех­ника и наб­людател­ните уреди.

Пред­с­тавител­ката на испан­с­кото правител­с­тво в провин­цията Мария Гамес каза, че пробите от косата на мом­чето са дали на спасителите “научни данни, че мал­кият е там“.

Работ­ниците продъл­жават да израв­няват терена край шах­тата, което да поз­воли на тежки машини за пробиване да прокопаят страничен тунел към ней­ното дъно.

Спасителите не успяха да се спус­нат по-дълбоко от 73 м, където се натък­наха на твърда почва и скали. Те се надяват да могат да дос­тиг­нат дъното на кладенеца през страничен тунел.

9 дър­жавни и час­тни ком­пании учас­т­ват в издир­ването, което държи цяла Испания в нап­режение.