Премиерът Алексис Ципрас печели вота на доверие в парламента

В 24 часова стачка излязоха държавните служители в Гърция

Гръц­кият премиер Алек­сис Цип­рас спечели вота на доверие в пар­ламента в Атина, което проп­равя пътя към ратифициране на Прес­пан­с­кото споразумение за името на Македония, инфор­мира Рой­терс.

Правител­с­т­вото получи под­к­репата на 151 депутати при 148 “против“. Управ­ляващата пар­тия “Сириза“ държи 148 места в 300-членния пар­ламент.

Цип­рас поиска вот на доверие в неделя, след като минис­търът на отб­раната Панос Каменос, лидер на по-малкия коалиционен пар­т­ньор в правител­с­т­вото, националис­тичес­ката пар­тия Независими гърци, подаде оставка в знак на протест срещу споразумението.

Цип­рас заяви, че вотът на доверие, който правител­с­т­вото му получи от пар­ламента, е вот за стабил­ността на страната.

“Гръц­кият пар­ламент даде вот на доверие в стабилността…получихме вот на доверие един­с­т­вено водени от необ­ходимостта да продъл­жим да работим в отговор на нуж­дите и интересите на гръц­кия народ“, заяви Цип­рас пред медиите.

Гръц­кото Главно управ­ление на съюзите на дър­жав­ните служители е обяви за вчера обща стачка в цялата страна с искане за изтег­ляне на законоп­роект, който променя сис­темата за наз­наченията в сферата на образованието, съоб­щава аген­ция АНА-МПА.

Вчира по обяд се със­тоя протес­тен митинг пред гръц­кия пар­ламент.

Протест бе организиран и от учител­с­ките син­дикати в Солун.

Според гръц­ките медии основ­ното въз­ражение на син­дикатите срещу законоп­роекта е към критериите при наз­начаване и по-специално към тавана на трудовия стаж, който се изпол­зва като критерий при наз­наченията в сек­тора на гръц­кото образование. В Гър­ция учители се наз­начават само под опредена въз­раст.