Петър Хубчев: БФС не каза истината за мен

Петър Хубчев: БФС не каза истината за мен

Няма да се кланям на този или онзи, за да угодя на другиго, заяви новият треньор на „сините”

Новият старши треньор на Лев­ски започна прес­кон­ферен­цията си на „Герена”, където бе официал­ното му пред­с­тавяне, с изказ­ване за национал­ния отбор. „Бих си поз­волил да кажа няколко думи по една друга тема, тъй като през пос­лед­ните два месеца се изписаха много верни и неверни неща. Искам да прик­люча темата с няколко изречения”, започна роденият през 1964 година специалист.

Официално от БФС казаха, че съм бил раз­д­воен в един момент и съм споделил това на президента Борис­лав Михай­лов. Това не е истина! Не съм раз­д­воен. Нап­ротив – бях убеден, че повече не можехме да бъдем полезни в национални отбор. Затова нещо аз уведомих хората, които тряб­ваше да знаят за решението ми. Това не се случи на Велик­ден, а много преди това. Темата прик­лючва сега, защото не искам да отварям тази рана и няма да се кланям. Бих ви помолил да не я комен­тираме повече, защото нищо добро няма да излезе от нея. От сърце желая успех на Балъков, както и два пъти повече на мом­четата, с които работих”, добави Хуб­чев.

Сигурно сте чували от други треньори, които са сядали на този стол, че никак не лесно да си на „Герена”. Аз и моят екип обаче знаем къде сме дошли. Знаем какво се очаква от нас. Знаем за нап­режението. Не е нужно всеки да ме пита. Знам и какво трябва да нап­равим. Ще се опитаме с нашите раз­бирания да го нап­равим. Ръковод­с­т­вото прие нашата кон­цеп­ция. Имаме си прин­ципи и няма да ги нарушим. Няма да се кланяме на този или онзи, за да угодим на други. Трябва да убедим фут­болис­тите в нашите прин­ципи”, заяви новият треньор на Лев­ски.

Феновете дър­жат на след­ното — трябва да играем нападателно, да вкар­ваме голове. Някои твър­дят, че аз съм дефан­зивен треньор. Това обаче ще го покажат резул­татите. Но ако трябва да съм отк­ровен, за мен няма деление на нападение и защита. Кой го комен­тира това, че съм привър­женик на дефан­зив­ния фут­бол? Кой е този специалист? Аз знам откъде идват тези изказ­вания. Не изпит­вам уважение към този човек и няма да назова името му”, добави Хуб­чев.

Трябва да се вслушаме във феновете. Ако 50% не ни приемат и смятат, че сме дефан­зивни треньори, трябва с работа да ги разубедим и да ти накараме да започ­нат да ни харес­ват. Но аз съм сигурен, че как­вото и да се случи, как­вито и победи да запишем, все ще има малък процент привър­женици, които ще ни мразят. Лев­ски има нужда от пет-шест класни чуж­денци. Това включва не само фут­бол­ните им качес­тва, но и поведението им в лич­ния живот. Отделно искаме да вкараме повече юноши в пър­вия със­тав. В тази връзка съм много благодарен на Георги Тодоров, че наложи за крат­кото време, в което беше старши треньор, млади мом­чета. Те показаха, че имат място в отбора. Винаги, където сме работили, сме пог­леж­дали най-напред в школата, за да видим там има ли таланти. В тран­с­фер­ния период няма да чуете от мен и едно име на фут­болист, с когото преговаряме. С кол­кото по-малко хора работим, кол­кото повече се пази тайна, тол­кова по-добре за селек­цията. Играта на Лев­ски не трябва да бъде зависима от един човек. Така беше дос­коро. Ние сега трябва да изг­радим силен отбор. Така че – не се кон­цен­т­рирайте върху отделни имена. Има играчи от национал­ния, които искам да взема в Лев­ски, но те са прекалено скъпи и няма как да дой­дат. Иначе бих отишъл пеша да ги взема”, каза още Хуб­чев.