Георги Миланов се завръща в държавния тим

Георги Миланов се завръща в държавния тим

Селек­ционерът на бъл­гар­с­кия национален отбор Красимир Балъков обяви списъка с играещите зад граница фут­болисти, повикани за европейс­ката квалификация срещу Анг­лия в Лон­дон на 7 сеп­тем­ври и приятел­с­кия мач с Репуб­лика Ирлан­дия в Дъб­лин три дни по-късно. От повиканите легионери прави впечат­ление зав­ръщането Георги Миланов в дър­жав­ния тим. Изненадата пък е присъс­т­вието на дес­ния бек Георги Пашов от Арарат (Армения). Фун­к­ционал­ното със­тояние на всички фут­болисти ще бъде оценено от медицин­с­кия щаб на национал­ния тим в началото на лагер-сбора на 1 сеп­тем­ври в София.

В раз­ширения тимов лист попад­наха: Ивелин Попов (Рос­тов, Русия), Страхил Попов (Касъм­паша, Тур­ция), Васил Божиков (Слован Братис­лава, Словакия), Георги Кос­тадинов (Арсенал Тула, Русия), Кирил Дес­подов (Каляри, Италия), Симеон Слав­чев (Карабах, Азер­байджан), Георги Миланов (Фехер­вар, Унгария), Божидар Краев (Жил Висенте, Пор­тугалия), Николай Димит­ров (Урал, Русия), Георги Сър­мов (Кем­ниц, Гер­мания) и Георги Пашов (Арарат, Армения).