Цветан Соколов: В Зенит (Казан) се чувствам страхотно

Цветан Соколов: В Зенит (Казан) се чувствам страхотно

Всички най-добри волей­болисти в света искат да играят в рус­ката Супер­лига, тъй като това е най-силното пър­вен­с­тво, заяви бъл­гар­с­кият национал

След общо 8 години в Италия и 2 в Тур­ция най-добрият бъл­гар­ски волей­болист Цветан Соколов премина в рус­кия гранд Зенит (Казан). Пред рус­кото издание “БИЗ­НЕС Online“ 29-годишният диагонал даде обширно интервю. Пред­лагаме ви част от него.

- Не много легионери се съг­ласяват да прис­тиг­нат в Русия с децата си, а вие имате 5-годишни близ­наци — Никола и Вик­тор. Дълго ли обмис­ляхте тран­с­фера?

- Този фак­тор не беше проб­лем. Съп­ругата ми Деляна винаги ме под­държа по тези въп­роси. Когато трябва да се вземе решение къде ще играя, обсъж­даме всичко заедно. След пред­ложението на Зенит бяхме наясно, че не трябва да го отказ­ваме. Всички най-добри волей­болисти в света искат да играят в рус­ката Супер­лига, тъй като това е най-силното пър­вен­с­тво.

- Близ­наците ще ходят ли на дет­ска градина в Казан?

- Да, такива са ни плановете. Проб­лемът е, че ще трябва да учат още един чужд език. В Италия ходеха на градина, в която говореха на италиан­ски и анг­лийски. Вкъщи общуваме на бъл­гар­ски, а тук ще трябва да започ­нат и с рус­кия.

- Още ли не са ви казали: “Татко, защо ни доведе в този студ?”

- Да, тук има по-малко слънце от Чивитанова (в пос­лед­ните 3 г. Соколов игра за мес­т­ния Кучине Лубе — б.р.). В Казан обаче ни е уютно, много е интересно, има красиви пар­кове. А студът не е проб­лем. Освен това на децата ми много им се иска да си поиг­раят в снега. Миналата година те за първи път видяха сняг в Италия, но той беше малко и след 3 дни се раз­топи. Вече ме питат кога ще дойде зимата в Казан.

- Какво ви раз­каза за Зенит Теодор Сал­паров, който игра в Казан три сезона?

- Тео ми каза, че Зенит е най-добрият клуб в света и ако имаш въз­мож­ност да играеш в Казан, трябва вед­нага да се съг­ласиш. Обясни ми как стоят нещата. И отбеляза, че ако в Италия е било добре, в Зенит всичко ще бъде по-добре. И наис­тина на мен ми харесва всичко тук.

- Кой е най-хубавият ви спомен от осемте години в Италия?

- Започ­нах в Тренто, когато бях само на 19 г. Това бе пър­вият ми сезон зад граница. Не играех много, но се оказах на място, където можех да се уча. Това бе шам­пион­ски отбор с много звезди в него. За четири години спечелихме всичко — тит­лата в серия “А”, светов­ното клубно пър­вен­с­тво, Шам­пион­с­ката лига и т.н. И въп­реки трофеите играчите оставаха гладни за победи, искаше им се още и още.

- В някои мачове забивате при 80 процента от атаките и просто сте неудър­жим. В други 5 пъти поред ви хващат на блок и не можете да бъдете ефек­тивен. Защо се случва така?

- Ден с ден не си прилича. Понякога не се чув­с­т­ваш 100 процента физически на ниво, скокът ти не се получава в пъл­ната си сила. Често играеш на полета, които не са под­ходящи за теб. Но даже когато не всичко ти е наред, трябва да раз­береш как да помог­неш на отбора. Не винаги може да завър­шиш 70 процента от атаките си, но тогава е нужно да помог­неш на блок, да подаваш добре, да под­сигуряваш в защита, да се стараеш да грешиш по-малко.

- Кои са тримата блокиращи, срещу които ви е най-трудно?

- Ще отговоря обоб­щено — това са не особено високите блокиращи. Ненавиж­дам ги. Просто не ги виж­дам. Когато срещу мен е висок блокировач, знам какво да правя. Когато против­никът не скача високо, може да не го забележа. Това е най-лошата ситуация за мен.

- Национал­ният отбор на Бъл­гария стана пър­вата жер­тва на словен­ците в плейоф­ната фаза на европейс­кото пър­вен­с­тво. Учуден ли сте от тях­ната игра?

- Много, но те играха превъз­ходно. Видяхте какво нап­равиха след Бъл­гария — победиха Русия и Полша, сбориха се със сър­бите във финала. Браво на тях.

- През януари ще играете олим­пийска квалификация?

- Много искам да отида на Олим­пиада. Това е меч­тата на всеки спор­тист.

- Вие и съот­бор­ниците ви не планирате ли да поговорите с Матей Казийски преди квалификацията, за да помогне в нея?

- Всички знаят кой е Казийски и що за волей­болист е, но той сега не играе с нас. Бъл­гария трябва да раз­чита на тези, които са в отбора.

- Какво става с професионал­ния спорт в Бъл­гария? Клуб­ният волей­бол умира.

- Това е добър въп­рос, но не аз съм човекът, който може да ви даде отговор на него.

- Какво мис­лят в Бъл­гария за Русия?

- Много хора у нас смятат, че рус­наците са зат­ворени, студени и необ­щителни. Аз обаче поз­навам много волей­болисти от вашата страна и те са страхотни мом­чета, които винаги ще ти помог­нат, ако имаш нужда. В Казан ни пос­рещ­наха много топло. На улицата хората ни се усмих­ваха, здравис­ваха се с нас, когато ни поз­наят. Това ми харесва. Ако ми кажат, че у вас хората са зли, ще отговоря, че това не е истина.

- Играли сте фут­бол и слуховете гласят, че се спрели заради високо тегло.

- Бях голямо момче. На 13 г. тежах 120 кг при ръст 190 см. Много голямо. (Смее се.)

- Какво тол­кова ядяхте?

- Обожавах мес­ните ястия.

- Как отс­лаб­нахте?

- Започ­нах да тренирам повече, да тичам, хранех се по диета. Сега нямам проб­леми с тег­лото.

- На каква позиция играехте във фут­бола?

- Първо за кратко на вратата, а после бях защит­ник.

- С такова тегло как се справяхте с нападателите?

- Имах правило — може да пусна топ­ката, но не и нападателя. (Смее се.)

- Извес­тно е, че обичате риболова. Кой е най-големият ви улов?

- Рекор­дът ми не е впечат­ляващ — само 3 кг. Какво да се нап­рави? Но риболовът не е за рекорди, а за прочис­т­ване на главата. Седиш си спокойно с въдицата, мис­лиш си за твои неща, релак­сираш. Ако не хвана нищо, не се раз­с­т­рой­вам.

- Съп­ругата ви занимавала ли се е със спорт до запоз­нан­с­т­вото си с вас?

- Занимавала се е с класически танци. След това е била политически жур­налист. Завърши второ висше образование — право, а сега е майка на 2 деца.

- Имате ли увлечение, за което не знаем?

- Обичам автомобилите Имам няколко коли. Старая се да карам една, но ако поис­кам да похарча пари, ще си купя автомобил.

- Коя е любимата ви марка?

- “Порше”. Това е най-добрата кола. А цветът — черен. Ако е кола, трябва да е черна.