ФАРЕ потулва расистки скандал на „Уембли”

ФАРЕ потулва расистки скандал на „Уембли”

Английски запалянко обиждал българските футболисти, санкции няма

За голям расис­тки скан­дал по време на Анг­лия — Бъл­гария (4:0) на „Уем­бли” инфор­мира роден запалянко, който присъс­тва на еврок­валификацията, със­тояла се на 7 сеп­тем­ври 2019 година. Фенът, който е бъл­гарин, но живее и работи в Анг­лия, успява да запише как привър­женик на домакините обижда бъл­гар­с­ките фут­болисти и фенове с “fucking gypsies”. Въп­рос­ният човек твърди, че това не е един­с­т­вената расис­тка проява от страна на анг­лийс­ките фенове в този мач спрямо Бъл­гария. Случаят бързо е потулен.

На 14 октом­ври 2019 г. двата отбора играят нов двубой, този път в Бъл­гария. По време на мача отново има расис­тки под­мятания. Този път обидите са насочени към анг­лийски фут­болисти и това е дос­татъчно да се раз­рази световен скан­дал. Бъл­гария получава тежко наказание от УЕФА. Трикольорите са сан­к­циони да играят два мача пред празни трибуни, вторият от които е условен. Освен това Бъл­гария е глобена с общо 85 000 евро. Също така 15 родни запалян­ковци получават заб­рани от по 2 години да посещават спор­тни мероп­риятия на територията на Бъл­гария.

Един от най-дейните комен­татори за инцидента в София е украинецът Павел Клименко — отговор­ник на ФАРЕ за Източна Европа. ФАРЕ е организация, която си пар­т­нира с УЕФА в бор­бата с расизма. Въп­рос­ният човек дава под­робни обяс­нения пред медиите в Анг­лия какво точно се е случило на стадион “Васил Лев­ски”.

До преди няколко дни обаче не бе комен­тирал расис­т­ките скан­дали на “Уем­бли”, които се разиг­рават месец по-рано. Поради тази причина запалян­кото, който инфор­мира Sportal.bg за клипа с расис­т­ките обиди спрямо бъл­гар­с­ките фут­болисти и фенове, го е изп­ратил и на въп­рос­ния Павел Клименко.

Ето какъв е отговорът на украинеца: “Много ви благодаря за тези видеок­липове и фотог­рафии, които илюс­т­рират нещо, което пос­ледователно отбеляз­ваме в медиите и ръковод­ните органи, а именно нарас­т­ването на нетър­пимостта от всякакъв вид и крайно дес­ните групи сред под­дръж­ниците на Анг­лия. Това е особено видимо по време на гос­туванията им. Добре е да чуем, че след вашия сиг­нал деецът е изведен от стадиона, което е под­ходящ отговор на подобни инциденти и все още не се случва твърде често в други страни, включително и Бъл­гария, за съжаление. Моля, не се колебайте да се свър­жете с нас, ако станете свидетел или раз­полагате с доказател­с­тва за дис­к­риминационни инциденти във фут­бола във Великоб­ритания или другаде. Кол­кото по-рано получим док­лади, тол­кова по-големи шан­сове имаме да ги внесем в съот­вет­ните дис­цип­линарни органи”, пише Павел Клименко.