Волейболната федерация призова клубовете да сигнализират прокуратурата

Оглавяваната от инженер Данчо Лазаров волей­болна федерация отвърна на Инициатив­ния комитет, който нас­тоява за свалянето му от власт. Както вече стана ясно, ЦСКА и Лев­ски в лицето на Алек­сан­дър Попов и Владимир Николов, под­к­репени от още доста водещи клубове, обявиха, че е крайно време да нас­тъпи промяна, както и алар­мираха за отп­равяни зап­лахи към отборите от страна на нас­тоящите управ­ници.

Инж. Данчо Лазаров и ком­пания обаче им отв­ръщат, като в пис­мото до медиите заявяват, че “това са голос­ловни твър­дения, хвър­лени в пуб­лич­ното прос­т­ран­с­тво, без да са под­п­латени с нито едно доказател­с­тво и нито един кон­к­ретен пример“. От федерацията прикан­ват всеки клуб, върху който е оказ­ван натиск, от как­вото и да е естес­тво, да сиг­нализира прокуратурата, като пред­с­тави съот­вет­ните доказател­с­т­вени материали.