Полиция отново нахлу в офисите на БФС

Полиция отново нахлу в офисите на БФС

Органите на реда с втора акция във футболната централа

Нова акция на полицията в БФС. Няколко полицейски буса прис­тиг­наха вчера малко преди 14 часа пред сградите на фут­бол­ната цен­т­рала в Бояна и на улица “Иван Асен“. Подобна акция имаше и преди месец, когато няколко полицейски буса нах­луха в офисите на БФС, нас­тоявайки да прег­ледат цялата докумен­тация.

Аген­ция БЛИЦ пуб­ликува решението на съда, което поз­волява „претър­с­ване и иззем­ване на налични пред­мети, вещи, книжа или ком­пютърни инфор­мационни сис­теми, съдър­жащи инфор­мационни данни, които могат да имат отношение към извър­ш­ваната от групата прес­тъпна дей­ност и се пред­полага, че се намират в посоченото помещение.“

В същото време изпъл­нител­ният дирек­тор на БФС Борис­лав Попов даде прес­кон­ферен­ция в Бояна заедно с члена на Изпъл­кома на БФС Емил Кос­тадинов, който е отговор­ник за юношес­кия и младеж­кия ни фут­бол. Двамата отговориха на обвиненията относно нерег­ламен­тирани сделки, с които са израз­ход­вани сред­с­тва по съв­мес­тни прог­рами между Бъл­гар­с­кия фут­болен съюз и Минис­тер­с­т­вото на младежта и спорта.

“Провеж­даме прес­кон­ферен­цията в малко неочак­вана ситуация. Преди нея получихме едно съоб­щение от Софийски районен съд. Дадено е съг­ласие да се извърши проверка на документи, които не са описани. В тази връзка в момента горе, полицията и колегите от фут­бол­ния съюз, под­гот­вят необ­ходимите документи. Една част от тях сме ги под­гот­вили. Няма нищо страшно или неп­риятно. Аз пос­рещ­нах полицаите, те ми връчиха решението на съда“, обясни Попов.

“Не е хубаво това, което колегите преживяват, защото в БФС работят млади и интелигенти хора. Всички тези събития, които се случ­ват, не са хубави за тях­ната психика“, добави изпъл­нител­ният дирек­тор на фут­бол­ната ни цен­т­рала.

Борис­лав Попов отх­върли всички обвинения за злоупот­реби, които бяха изнесени в раз­с­лед­ване на Би Ти Ви.