Ливърпул обяви грандиозния спонсорски договор

Ливър­пул официално обяви, че от 1 юни ще има нов спон­сор на фланел­ките. Това е американ­с­кият кон­церн Nike, който заменя New Balance. От “Анфийлд“ на прак­тика не раз­к­риват нищо по парамет­рите на споразумението, като само упоменават, че кон­т­рак­тът е “многогодишен“. Инфор­мациите в анг­лийс­ките медии за условията са доста раз­лични, но почти всички твър­дят, че споразумението, което е за пет години, ще бъде рекор­дно за анг­лийс­кия фут­бол, като се вземат пред­вид всички клаузи и бонуси, или поне ще е близо до досегаш­ния рекорд. Според “Дейли Мейл“ договорът е абсолютен връх за анг­лийс­кия фут­бол и въз­лиза на 80 милиона паунда — с пет милиона повече от този на Ман­чес­тър Юнай­тед с Adidas.

Според „Атлетик” фик­сираната сума е само 30 милиона на сезон — с 15 милиона по-малко от това, което даваше New Balance. Оттук обаче стар­тира дълъг списък от допъл­нителни условия, които значително увеличават цялата сума. Ливър­пул ще получава 20% от всички продажби на стоки (тук за клуба ще има значителни приходи от всяка продадена фланелка – б. р.), като изк­лючение правят обув­ките, за които процен­тът е намален на 5%. Nike освен това ще предос­тавя на клуба лицен­зирани продукти в раз­мер на 2 милиона паунда, плюс 19% отс­тъпка от стан­дар­т­ните цени за Великоб­ритания. В добавка има бонус от четири милиона за спечел­ването на Шам­пион­с­ката лига, два милиона за класиране на финал в най-престижната клубна над­п­ревара, както и два милиона за всяка титла във Вис­шата лига.

Nike освен това ще продава артикулите на Ливър­пул в 6000 фир­мени магазина в целия свят, което е двойно по-голяма дис­т­рибуция от тази, която осигуряваше предиш­ният спон­сор. След всичко това „Aтлетик” изчис­лява, че общата сума над­х­върля 70 милиона паунда.