„Синя България” предлага директор на Левски

На „Герена“ умуват за предстоящите промени

Лев­ски ще има нов финан­сов дирек­тор. На „Герена“ вече имат силна кан­дидатура за поста, пише “Тема Спорт“. Тя е била пред­ложена на новия соб­с­т­веник Наско Сираков от фен­с­кото сдружение Тръст “Синя Бъл­гария“, което притежава 10 процента от акциите на клуба. Засега номинацията е минала пред­варително одоб­рение. И се очаква да бъде утвър­дена на Общото съб­рание на клуба. То е нас­рочено за 17 юли.

В Лев­ски се гласят промени и в мар­кетин­говия отдел, където също се очаква нов дирек­тор. След 10 дни Сираков трябва да обяви и по-голям екип от хора, с които да вдигне клуба на крака. Третият по големина акционер след Наско Сикаров и Тити Папазов излъчи и член на Над­зор­ния съвет.

В края на миналата сед­мица бе сключен рек­ламен договор с бук­мей­кър­ска ком­пания, но сумите по него са крайно недос­татъчни, за да бъде спасено положението.

Наско Сираков вече на няколко пъти обяви, че задъл­женията, нат­рупани от началото на годината досега, са около 5 милиони лева — зап­лати на фут­болисти и пер­сонал, данъци и осигуровки. Тези сред­с­тва трябва да бъдат раз­п­латени до края на месец юли. Ако това не се случи, то реал­ността за фалит става все по-голяма. Лев­ски взе лиценз за евротур­нирите и Първа лига под условие — пред­с­тавил е погасителен план, който трябва да спазва.

Отделно от това клубът е и под мониторинг от УЕФА. Сините водят раз­говори с още няколко рек­ламодателя, включително и с евен­туален генерален спон­сор. Засега обаче сключ­ването на мул­тимилионен кон­т­ракт не е тол­кова близо.

Меж­дув­ременно изпъл­нител­ният дирек­тор на Лев­ски Павел Колев обмисля бъдещото си. По време на извън­ред­ното положение той заяви, че ще подаде оставка, когато бъде обявен краят му.