Локомотив (Пловдив) загуби дело за над 300 000 лева

Локомотив (Пловдив) загуби дело за над 300 000 лева

Носителят на Купата на Бъл­гария Локомотив (Плов­див) поиска да бъдат погасени по дав­ност дъл­гове в раз­мер за над 300 000 лева към НАП, но съдът отх­върли тех­ния иск. Понас­тоящем клубът има 42 задъл­жения под фор­мата на лихви върху неп­латени данъци върху доходите на играчите, съоб­щава Plovdivderby.

През 2012 година стана ясно, че плов­див­чани дъл­жат 1,2 милиона лева, нат­рупани именно от данъци върху доходите на със­тезалителите за 2005 година и част от 2019-а, както и кор­поратив­ния данък на дружес­т­вото. Дъл­говете бяха нат­рупани при управ­лението на Галя Топалова, а след­ващият соб­с­т­веник на клуба Коко Динев обжалва двата акта. Делото бе спечелено на първа инс­тан­ция, но загубено на другите две. Меж­дув­ременно, върху задъл­женията са се нат­рупали и лихви, които дос­тиг­нали 300 852,86 лева. През март тази година ръковод­с­т­вото на клуба опитало даги погаси по дав­ност, като подало молба до дирек­ция „Събиране“. Тя обаче била отх­вър­лена.

Раз­пореж­дането на НАП обаче било атакувано пред плов­див­с­кия админис­т­ративен съд. Според юрис­тите на Локомотив при издаването му е било допус­нато същес­т­вено процесуално нарушение, както и противоречие със закона.

На раз­лично мнение били юрис­кон­сул­титите, които пред­с­тав­лявали приход­ната аген­ция в съда. Те заявили, че дав­ността все още не е изтекла и няма как задъл­жениета да бъдат погасени. Още повече, че лих­вите вече били придобили качес­т­вото на основно задъл­жение, тъй като глав­ниците били изп­латени, мотивирали се юристите.В крайна сметка, магис­т­ратите счели, че решението на НАП е законосъоб­разно и правилно и сега плов­див­с­кият клуб ще трябва да се издължи .