Италиански концерн с ултимутум към „сините“

Италиански концерн с ултимутум към „сините“

Клубът от „Герена“ ще трябва да плати шестцифрена неоустойка, заради прекратен договор

Италиан­с­кият кон­церн за спор­тна екипировка „Macron“ е дал краен срок на ПФК Лев­ски да плати неус­той­ката за прек­ратения кон­т­ракт, за да не се стигне до съд, съоб­щава Sportal.bg. Както е извес­тно, новите соб­с­т­веници Наско Сираков и Тити Папазов прек­ратиха тригодиш­ния договор с италиан­ците, който беше под­писан декем­ври миналата година от старото ръковод­с­тво на клуба. Кон­т­рак­тът влезе в сила на първи юни, но леген­дар­ният нападател и треньорът по бас­кет­бол взеха решение да раз­валят договора с „Macron“ и да парафират за три сезона с „Joma“. След това решение на “сините“ от Италия е пратено писмо до шефовете“ на столичани, които имат срок до днес, за да платят неус­той­ката по договора, която е шес­т­циф­рена сума. В противен случай от „Macron“ ще си потър­сят правата по съдебен път, което ще означава още повече раз­ходи за клуба от „Герена“ , който и без това се намират в изк­лючително тежка финан­сова ситуация.

“Да, истина е. Колегите от Италия са се свър­зали с Лев­ски, като колегиално дадоха срок на клуба, за да не се стигне до съд. Знаем вече, че новото ръковод­с­тво е под­писало договор с друга фирма, което е тяхно право. “Macron“ обаче има изк­лючително сериозно реноме и пазарен дял. Именно поради това няма как да остави нещата по този начин, след като продъл­жение на повече от година са инвес­тирани физически, финан­сов и интелек­туален ресурс за изгот­вяне на двус­т­ранен изгоден договор, както и екс­к­лузивни продукти на Лев­ски“, заяви пред Sportal.bg Георги Геор­гиев, пред­с­тавител на „Macron“ в Бъл­гария.

В същото време мажоритар­ният соб­с­т­веник на Лев­ски — Наско Сираков, има начер­тан план за спасението на клуба. Той ще го обяви в петък на Общото съб­рание на “сините“. Другият основен акционер в Лев­ски — Тити Папазов, обяви, че се обмисля да се пус­нат в продажба 510% от неговите акции.

Една от надеж­дите за приходи в касата на Лев­ски е да се осъщес­тви изходящ тран­с­фер до края на тази сед­мица. “Сините“ чакат оферта за една от звез­дите си — Паулиньо. През миналото лято той беше спряган за Лугано, но швей­цар­ците даваха малко пари. Сега ситуацията се е променила и Лев­ски са готови да приемат всяка по-добра оферта за него. Самият Паулиньо заяви нас­коро, че е готов да остане, но е приел и такъв вариант, за да помогне на Лев­ски.

През миналата година Лев­ски обез­печи тран­с­ферите си с продаж­бата на Давиде Мариани в ОАЕ, а двамата с Паулиньо имат обща мени­джър­ска аген­ция. Бразилецът беше един от пър­вите в отбора, които се съг­ласиха за трайно намаляване на зап­латите.