Предстои съдбовна седмица за Ботев (Пд)

Предстои съдбовна седмица за Ботев (Пд)

Руският милиардер Антон Зингаревич иска 99 процента от акциите на клуба

Преговорите по смяната на соб­с­т­веността на Ботев (Плов­див) отново започ­наха да вър­вят на бавни обороти. Все още няма нищо сигурно по това дали кон­т­рол­ният пакет акции ще премине в ръцете на рус­кия биз­нес­мен Антон Зин­гаревич и обк­ръжението му. Пред­с­тои решаваща сед­мица за клуба, в която окон­чателно да стане ясно дали ще има смяна на соб­с­т­веността. До 7 януари нещата трябва да бъдат изчис­тени, защото за 8-и е нас­рочено извън­ред­ното общо съб­рание на клуба. Отборът на Ботев започва под­готовка за пролет­ния полусезон на 6 януари.

Един­с­т­веното сигурно към момента е, че фут­болис­тите ще се съберат по обяд на базата в Коматево, след което ще под­несат венци на своя пат­рон Христо Ботев. След това “жълто-черните“ ще нап­равят и първа тренировка за 2021 г. На този етап заниманието ще бъде водено от Стефан Стоянов. Все още няма яснота кога новият треньор, който е избор на Антон Зин­гаревич, ще акос­тира в базата.

Рус­кият милиар­дер има план да вземе 99% от акциите на клуба, като това ще стане поетапно. Засега той ще придобие 60% от цен­ните книжа, които в момента са притежание на „Сдружение ПФК Ботев“, което е мажоритарен соб­с­т­веник на клуба. Намерението на Зин­гаревич е да купи и 39-те процента от ТЦ-ИМЕ. Преди по-малко от месец се появи официално и цена за този пакет от 3900 броя обик­новени поименни акции с право на глас, с номинална стой­ност от 10 лева, пише Plovdiv24.bg.

На 2 декем­ври 2020 година син­дик Ани Милен­кова обяви пуб­личен търг в София за въп­рос­ните акции при начална тръжна цена 176 752 лева, пред­с­тав­ляваща 80 на сто от оцен­ката на вещото лице. Тогава нямаше желаещи да придобият 39 процента от ПФК Ботев.

Точно с този факт е свър­зан лъчът надежда за ботевис­тите – идването на Антон Зин­гаревич. Ако рус­накът пожелае да закупи въп­рос­ния пакет и така да притежава 99 процента от акциите на клуба, тогава би след­вало да се твърди, че наис­тина има по-сериозни намерения.