Момчето от предградието

Данте Ботини е роден на 10 август 1979 г. в Коронел Прин­г­лес – едно от пред­г­радията на аржен­тин­с­ката столица Буенос Айрес. За раз­лика от повечето си сънарод­ници, чиято голяма любов е фут­болът, Данте още от ранна въз­раст е прив­лечен от тениса. „Започ­нах да играя тенис на 4 години, а на 9 вече пътувах из Аржен­тина, за да учас­т­вам в тур­нири. Спечелих няколко тур­нира на син­гъл и двойки. На 13-годишна въз­раст се премес­тих да живея в Буенос Айрес. Това ми се отрази добре и година по-късно, когато бях на 14, станах №1 в национал­ната ран­г­листа както на син­гъл, така и на двойки“, раз­казва Ботини.

Специалис­тът е категоричен, че самос­тоятел­ният живот в големия град го е нап­равил много по-зрял, а след премес­т­ването му в столицата кариерата му тръгва нагоре. „Да бъда далеч от дома и семейс­т­вото си ми помогна да съз­рея. По това време тренирах с няколко професионални играчи и бях рав­нос­тоен на някои от тях. Това ми даде огромно самочув­с­т­вие и увереност да стана професионалист и да започна да играя във Фючърс и Чалън­джър тур­нири. Когато бях на 16 години с мен се свър­заха биз­нес­мени от Европа и ми пред­ложиха да отида там и да играя в няколко професионални тур­нира, на които те бяха спон­сори. В продъл­жение на 4 години неп­рес­танно пътувах из Европа и Южна Америка. Беше доста тежко, тъй като в три от тези години живеехме в каравана, а при това положение е много трудно да дос­тиг­неш вър­ховата си кон­диция и да показ­ваш най-доброто от себе си“, продъл­жава историята си Ботини.

Едва на 19 години Данте изиг­рава мача, който се оказва негов пос­леден на професионално ниво . Това се случва на тур­нира на ITF Argentina F4, където още в първи кръг бъдещият треньор е раз­г­ромен с 3:6, 0:6 от 973-ия в света Едгардо Маса. Най-високото класиране, до което Ботини дос­тига в светов­ната ран­г­листа, е №827 на син­гъл и №380 на двойки.

Ботини решава да остане в родината си, за да преот­к­рие любовта си към тениса, но няколко години по-късно животът отново го отвежда далеч от Аржен­тина. След завър­ш­ването на гим­назиал­ното си образование Данте заминава за САЩ, където завър­шва „Спор­тен мени­дж­мънт“ в универ­ситета на Западна Флорида.