Здравко Баблаков: Всеки гледа да си измие ръцете с нас

Здравко Баблаков: Всеки гледа да си измие ръцете с нас

Националът по плуване Здравко Баб­лаков говори екс­к­лузивно пред Sportal.bg. за големия скан­дал, който раз­търси бъл­гар­с­кото плуване. Той има пок­рит нор­матив “Б” на 100 метра бруст за Олим­пийс­ките игри в Токио. “За себе си, дори и за другите две мом­чета, мога категорично да кажа, че нито един от нас не е упот­ребявал заб­ранени суб­с­тан­ции. Освен витамините от национал­ния отбор, никой от нас не е взимал нищо друго. Всичко са ни давали от национал­ния отбор“, заяви великотър­новецът.

“В този ден тес­т­ваха само нас тримата, но по тази логика трябва да са и останалите със­тезатели. Засега сме само тримата. Пред­полагам, че за другите няма да се вземат мерки да се изс­лед­ват или да дадат допинг проба. Не знам как да определя нещата. Още от 2020 г. съм под­писал договор за цен­т­рализирана под­готовка с национал­ния отбор. Прибирам се за по една сед­мица и пак се връщам на лагер. Лишавам се от супер много неща, не мога да се видя със семейс­т­вото си — целият този труд, който сме положили тези 11 години, другите повече. Това просто е необяс­нимо. Това е неописуемо. Не знам какво да си мисля, какво да правя, какви решения да взимам. Даже не знам как да обясня“, каза Баб­лаков.

Според него кариерата му вече е прик­лючила, тъй като го грози наказание от 4 години: “Доста неща ще се променят за тези 4 години, дори и да тренирам. Всеки спор­тист ще го раз­бере. Няма как да продължа нап­ред. Гледам да не мисля за случилото се, да се кон­цен­т­рирам повече върху училището, защото май месец има матури. След това ще кан­дидат­с­т­вам за студент. Никога през спор­т­ната си кариера не съм си помис­лял, че ще прик­люча с плуването по този начин. За мен това е неописуемо — просто нямам думи как да опиша случилото се. Доста раз­лични неща слушах тези дни — всеки гледа да си измие ръцете с нас, защото е по-добре да изгонят трима със­тезатели, откол­кото да “изгори” цялата федерация и целият отбор“, продължи плувецът.

“Получих обяс­нения от старши треньора Крис­тиян Мин­ков­ски от рода, че анабол може да има в паста за зъби, протеинови бар­чета и т.н. Кой не е ял протеиново барче след тренировка. Това е нелогично обяс­нение. Няма как да стане. Абсолютно сигурен съм, че не съм взимал нищо друго — само витамини, които ми дават на лагер. Когато съм си вкъщи една сед­мица, се изчис­т­вам от това и не взимам нищо“, каза още Баб­лаков.

Великотър­новецът отп­рави съвет към бъдещите национали и плувци: “Искам да ги посъвет­вам никога да не се доверяват напълно на треньорите си. Кол­кото и да са били заедно по със­тезания, по лагери. И винаги да знаят напълно какво приемат.“