Екатерина Аврамова: Вън некадърниците от българския спорт

Многок­рат­ната национална шам­пионка и рекор­дьорка на Бъл­гария в гръб­ните дис­цип­лини Екатерина Аврамова взе отношение по допинг скан­дала, раз­тър­сил бъл­гар­с­кото плуване. “Днес е доста тежък ден за всички млади таланти и хора, които се занимават с плуване в Бъл­гария. Поз­навам лично мом­четата и мога само да си пред­с­тавям през какво преминават в момента. Всички ги атакуват, задават въп­роси, искат да знаят какво се случва. Искам да раз­кажа своята част от историята и се надявам това да не им нав­реди. Всички знаете, че аз се със­тезавах за Бъл­гария до 2013 година, когато реших да се преместя да плувам и да се със­тезавам за Тур­ция. От 2009 година не ходя на лагери на национал­ния отбор, защото живеех и тренирах в Анг­лия. До 2009 година обаче прак­тиката в национал­ния отбор не се е раз­личавала от това, което опис­ват мом­четата. Влизахме в стаята на док­тора и ни чакаха чашки с хап­чета, които тряб­ваше да пием. Когато питахме какво има той ни отговаряше, че и да ни каже няма да раз­берем, защото не сме завър­шили медицина. Стран­ното е, че оттогава до днес един човек продъл­жава да е в този национален отбор и това е старши треньора Крис­тиян Мин­ков­ски. Това през което аз съм преминала, не се е променила до ден днешен. В национал­ния отбор съм от 2005 година. Как искаме спор­тът да просъщес­т­вува, след като хората, които работят с младите спор­тисти изпол­з­ват едни и същи методи? Трудно е да докажем, че със­тезателите не са взимали на своя глава медикамен­тите. Но когато човек като Мин­ков­ски зас­тане пред вас и ви каже, че от вас няма да излезе нищо, ако не тренирате с него, ще раз­берете. Майка ми отиде при него преди отпътуването ни за Анг­лия и той й каза, че никога няма да стигна на високо ниво. Само три месеца по-късно подоб­рих национал­ните рекорди на малък басейн, класирах се на световно пър­вен­с­тво. Общо 70 поп­равки на национални рекорди стоят срещу името ми. Интерес­ното е, че некадър­ните хора са на високи позиции у нас и никой няма силата да се изп­рави и да им каже, че съсип­ват не само спор­тисти, а и живота на хората. Аз имах лошата участ да тренирам при Мин­ков­ски. Той беше човекът, който за малко да ме откаже от спорта. Нямаше да учас­т­вам на две олим­пиади, да бъда шеста в Европа, да стоя днес пред вас и да споделям това“, споделя Аврамова, която дава и кон­к­ретни примери за съсип­ване на таланти.

“Тежко ми е за мом­четата, защото не го зас­лужават. Хората, които са начело и им каз­ват какво да правят, плашат ги, че няма да са част от национал­ния отбор, ще им бъдат спрени стипен­диите. Треньорът не трябва да е садист. За съжаление, глав­ният мени­джър на национал­ния отбор е точно такъв. Мога с часове да говоря. Всеки път, когато ме попитат съжалявам ли, че отидох да плувам за Тур­ция, винаги отговорът ми ще е “Не“. Мом­чета, иск­рено съжалявам за всичко, през което ще преминете. Аз всеки път се притес­нявам, когато отивам на допинг кон­т­рол. Знам какво пия, но нещата винаги могат да се обър­кат по пътя от произ­вод­с­т­вото, опаковането и дос­тав­ката. Надявам се да се намери причината за това, което преживявате. Некадър­ните хора трябва да се мах­нат от бъл­гар­с­кия спорт“, призова Аврамова.