Няма как да няма страх, признава Антоанета Костадинова

На тази Олим­пиада не раз­читаш само на себе си — преч­ките са твърде много. Ако си кон­так­тен с някой заразен и твоето със­тезание отива “на кино”. Няма как да няма страх. Ще се справим, докол­кото ни е въз­можно”, заяви Антоанета Кос­тадинова на летище “София”. Тя е една от двете ни пред­с­тавителки в спор­т­ната стрелба на Игрите в Токио .

“Ние не сме като прог­нозата за времето — невъз­можно е в спор­т­ната стрелба да имаме очак­вания, тъй като при нас няма ден с ден еднакъв. Ако днес имаме къс­мет, всичко може да се случи. Утре може да нямаме къс­мет. Под­гот­вени сме, докол­кото ни стиг­наха силите и въз­мож­нос­тите, имайки пред­вид, че година и половина нямахме със­тезания. Всички тръг­ват с някакви очак­вания — смятам, че как­вото можем и как­вото ни поз­воли психиката, ще го дадем. А какво ще се получи е друг въп­рос. За момента мисля, че съм добре. Един­с­т­веното притес­нение, което идва, е заради мер­ките, но заради пан­демията няма как да е по друг начин. Надявам се, че там на място ще е по-спокойно. Чухме се с Мария Гроз­дева — тя каза, че нещата в олим­пийс­кото село са малко по-спокойни, откол­кото медиите ги пред­с­тавят“, каза още Кос­тадинова.