Новак Джокович спечели съдебната битка в Австралия

Новак Джокович спечели съдебната битка в Австралия

Съдията Антъни Кели постанови, че световният номер 1 е направил всичко нужно, за да влезе в страната и трябва да може да се движи свободно в нея

Новак Джокович спечели съдеб­ната битка да остане в Авс­т­ралия и да се бори за спечел­ването на рекор­дна 21-ва титла от Големия шлем. Темида уважи жал­бата на светов­ния номер 1 в тениса срещу мес­т­ното Минис­тер­с­тво на вът­реш­ните работи и не зачете отмяната на визата му. Въп­реки това адвокатите от федерал­ното правител­с­тво заявиха в съда, че минис­търът на имиг­рацията си запазва правото отново да анулира визата на сръб­с­кия тенисист. Извес­тно е, че адвокатите на Новак Джокович твър­дят, че тенисис­тът е изкарал коронавирус през декем­ври и това е причината за медицин­с­кото изк­лючение от правилата за влизане в Авс­т­ралия.

Заседанието се проведе онлайн, като самият девет­к­ратен шам­пион на Отк­ритото пър­вен­с­тво на Авс­т­ралия се присъедини в края му. Той беше пред­с­тавен от трима адвокати. Заради огром­ния общес­т­вен интерес обсъж­данията бяха излъч­вани онлайн. Малко след 8,15 ч. бъл­гар­ско време съдията Антъни Кели заяви, че Джокович е нап­равил всичко нужно, за да влезе в страната и трябва да може да се движи свободно в нея. Авс­т­ралийс­ките власти трябва да платят всички раз­ходи на сър­бина и да му вър­нат отнетите вещи.

Преди това Джокович напусна хотела за миг­ранти, в който беше нас­танен при прис­тигането си в Авс­т­ралия, и се присъедини към адвокатите си. Решението за съд­бата на Джокович беше поверено на съдия Антъни Кели. Той изс­луша тезите на защитата на сър­бина, водена от адвокат Николас Ууд. Авс­т­ралийс­ките власти бяха пред­с­тавени от доста по-млади адвокати – Крис­тофър Тран и Наоми Уул­тън.

Преди дни сър­бинът заяви, че е получил специално медицин­ско изк­лючение и може да учас­тва в Отк­ритото пър­вен­с­тво на Авс­т­ралия, дори да няма пос­тавена някоя от одоб­рените вак­сини за коронавирус. При кацането си в Мел­бърн обаче той беше задър­жан на летището заради неп­равилно попъл­нена виза. След дълъг прес­той на тер­минала, Ноле беше премес­тен в хотел, в който са нас­танявани миг­ранти до изяс­няване на случаите им. Според близ­ките на тенисиста условията в него са далеч от нор­мал­ните.

В началото на съдеб­ното заседание съдия Кели заяви, че след кацането си на авс­т­ралийска земя Джокович е дейс­т­вал по закон и е опитал да обясни ситуацията си на влас­тите, които са си поз­волили да отменят визата му само защото той е присъс­т­вал физически на летището. Адвокатите на Джокович защитаваха тезата, че тенисис­тът е изпъл­нил всички изис­к­вания за прис­тигане в Авс­т­ралия и при подаване на докумен­тите е бил извес­тен, че те са приети и на тяхно основание може да пътува. При кач­ването си на самолета за южния кон­тинент сър­бинът е имал всички нужни раз­решителни и е получил одоб­рение за пребиваване.

Пов­дигна се и въп­росът за отношението към Джокович от страна гранич­ните власти. Стана ясно, че те са помолили тенисиста да изк­лючи телефона си, което е нап­равило комуникацията в адвокатите му невъз­можна. На летището сър­бинът прекара около 8 часа преди да може да се свърже с близ­ките си. Съдията няколко пъти пов­тори, че Ноле е заявил пред гранич­ната полиция: „Ако ми раз­решите да говоря с хора от щаба ми, ще се опитам да ви предос­тавя това, от което имате нужда“. Той обаче е нямал въз­мож­ност да осигури нуж­ните данни и е бил пос­тавен под натиск. „Един­с­т­веният въп­рос, който ме въл­нува, е какво още е можел да нап­рави този човек (б.а. – Новак Джокович)?“ – заяви съдия Кели, цитиран от btvnovinite.bg.

Адвокатите на авс­т­ралийс­ките власти отрекоха Джокович да е бил притис­кан нарочно. Тях­ната теза, пред­с­тавена от адвокат Тран, се основаваше на тъл­куване на подобни предишни случаи. Според пред­с­тавителите на мес­т­ните власти, законът за миг­рацията и този за биологич­ната сигур­ност не трябва да се смес­ват, а медицин­с­кото решение за учас­тие в пър­вия за годината тур­нир от Големия шлем не е дос­татъчно за пребиваване на територията на страната.

Джокович получи раз­решение от две независими медицин­ски комисии да играе на Отк­ритото пър­вен­с­тво на Авс­т­ралия, въп­реки че няма пос­тавени дози от одоб­рените вак­сини. Неговата теза е, че е дал положителна проба за коронавирус в пос­лед­ните 6 месеца (на 16 декем­ври), като това означава, че има имунитет и не е препоръчително да се вак­синира. Въп­реки инфор­мацията за позитивен PCR тест на тази дата, сър­бинът се появи на няколко общес­т­вени събития в родината си вед­нага след това.

Малко преди 4 часа бъл­гар­ско време съдията раз­пореди Джокович да бъде премес­тен от стаята си в хотела, за да може да гледа на живо изс­луш­ването.

Огром­ният интерес към събитието предиз­вика и някои комични ситуации. Освен че заседанието се забави заради проб­леми с връз­ката, в един момент в онлайн обсъж­дането успя да влезе човек, който започва да излъчва филми за въз­рас­тни. В раз­гара на изс­луш­ването пък съдът одобри почивка за обяд от час и 15 минути, която се проточи повече.

Пред съда в Мел­бърн пък се беше съб­рала колоритна група от защит­ници на Джокович. Сър­бия има голяма диас­пора в Авс­т­ралия. Тенисис­тът беше под­к­репян от хора с бал­кан­ски корени, които скан­дираха „Ноле“ и „Поз­волете му да играе“. По време на почив­ката пък се чуваха бал­кан­ски ритми и се изви хоро.