Арда търси спонсори и играчи

Завър­налият се начело на Арда Стамен Бел­чев изведе фут­болис­тите на първа тренировка от зим­ната под­готовка на стадиона в Кър­джали. В заниманието се включиха 19 играчи, сред които и двама юноши на клуба Джанер Хасан (16 г.) и Емир Юсеин (15 г.). “За мен е чест, че се зав­ръщам в Арда. Надявам се да изпъл­ним задачите, пос­тавени пред отбора. Всички, които напус­наха, със сигур­ност са добри фут­болисти, но ние имам дос­татъчно със­тезатели. Може би на един-два поста ще тър­сим да под­силим отбора, но не на всяка цена, трябва да бъдат доказани фут­болисти. Целта е място в топ 6“, каза Бел­чев.

Спор­т­ният дирек­тор на Арда Ивайло Пет­ков съобщи, че Иван Коконов, към когото има интерес от други клубове, започва под­готовка с тима. Бив­шият национал добави, че продъл­жават да се тър­сят нови спон­сори. “Искам да спра спекулациите. Под­чер­тавам, че с всички фут­болисти, с които се раз­делихме, бе по взаимно съг­ласие. Кой какво е казал, кой какво е нап­равил — всичко е прик­лючило, в добри отношения се раз­делихме. Да, бюджетът е ограничен, няма да крия. Почти всички в клуба си намалиха зап­латите, само и само да продължи да същес­т­вува Арда и да се раз­вива. Не мога да комен­тирам всяка спекулация, Коконов е фут­болист на Арда, има договор с клуба. Продъл­жаваме да тър­сим нови спон­сори, не сме спирали от миналата година. Общината и мес­т­ният биз­нес поемат цялата финан­сова тежест на отбора, те задър­жат клуба в Първа лига“, каза Ивайло Пет­ков.