Кому служи Брюксел?

Кому служи Брюксел?

Брюк­сел­с­ката админис­т­рация зап­лаши Унгария с наказателна процедура заради това, че пар­ламен­тът в Будапеща е взел суверенно и в пълно съот­вет­с­т­вие с прин­ципите на кон­с­титуцията и демок­рацията решение, ограничаващо без­кон­т­рол­ните права и налагащо допъл­нителни изис­к­вания към основания от американ­с­кия милиар­дер Джордж Сорос Цен­т­рал­ноев­ропейски универ­ситет. Този „универ­ситет” от чет­върт век е ПУЦ за „цветни революционери” и кад­рова люпилня за неолиберални елити, служещи на чужди интереси. „Отворено общес­тво” и прочее клишета са удоб­ната обвивка за една порочна аген­тура. И Брюк­сел се задейс­тва в нейна полза. Но дума не обелва за бед­ността, за ужасяващото глобално неравен­с­тво, за пороч­ния харак­тер на финан­совите спекулации на Сорос и подоб­ните му тран­с­национални олигарси във вреда на национал­ните интереси на дър­жавите и народите, по повод вой­ните, водени заради пет­рол и глобално влияние. Истината е, че неолиберал­ните елити все по-често показ­ват истин­с­кото си ароган­тно лице: Вчера отиващият си позорно френ­ски президент Оланд наредил на минис­т­рите си да нап­равят всичко въз­можно Марин Льо Пен да загуби балотажа на изборите. Изпол­з­ването на дър­жав­ната машина срещу неудоб­ния кан­дидат (при това „случайно” в полза на кан­дидата, работил на високи позиции в банка „Рот­шилд”) е прак­тика от атрибутите на едно друго, уж отишло си време и на едни други дър­жави, които, иначе самодовол­ните лидери във Вашин­г­тон и Брюк­сел, обичат да назидават и да бом­бар­дират…

Европа на народите отдавна стана Европа на Сорос и елитите. Време е народите да си я вър­нат, утре може да е късно!

Теофан Гер­манов