Обикновен цинизъм

Във фалирала Гър­ция — 1000 евро за пен­сионерите, в „цъф­тяща” Бъл­гария – по 20 евро

В медиите стана ясно, че правител­с­т­вото на СИРИЗА в Гър­ция ще даде на най-бедните граж­дани 1, 4 милиард евро — 720 милиона от тях за над 3,4 милиона семейс­тва с ниски и средни доходи и 315 млн. евро за пен­сионерите под фор­мата на отс­тъпки за здравни грижи, и над 300 – срещу енер­гий­ната бед­ност. Още преди няколко дни медии съоб­щиха, че най-бедните пен­сионери в южната ни съседка ще получат до 1000 евро еднок­ратна помощ. И това, пов­таряме, е фалиралата Гър­ция, притис­ната от тран­с­национални банки и от европейс­ката „тройка”, пред които кабинетът на Алек­сис Цип­рас е успял да наложи позицията си. На север от границата, поне ако слушаме нашите управ­ляващи, икономичес­ката ситуация цъфти и връзва: под мъд­рото ръковод­с­тво на Бойко Борисов трупаме огромни излишъци и резерви, без­работица няма, зап­латите рас­тат, строят се магис­т­рали и спор­тни зали, а сивият сек­тор и кон­т­рабан­дата са тръш­нати в ъгъла от шериф №1 на Репуб­ликата. И в тази ситуация на всеобщо „благоден­с­т­вие” бъл­гар­с­ките пен­сионери (но не всички, а онези с пари за старост под 321 лева) ще получат едни 40 лев­чета за Коледа, а общата сметка за дър­жавата е 50 млн. лева (25 млн. евро). Да сложим нещата на кан­тара: фалиралата Гър­ция дава на бед­ните по 1000 евро, а „прос­периращата” Бъл­гария – по 20 евро, Гър­ция – общо милиард евро, България-25 милиона, Гър­ция ще под­помогне 3 милиона семейс­тва, а Бъл­гария – 1, 2 милиона човека. Е, това ако не е подиг­равка, здраве му кажи. Особено на фона на рекор­д­ния ръст на зап­латите на минис­три, депутати, чинов­ници. Бъл­гар­с­кият пен­сионер е зас­лужил дос­тойни, а не унизени старини с труд и вноски към социал­ната сис­тема, които е правил цял живот (отделен парадокс е, че ГЕРБ и пат­риотите вдиг­наха пен­сиите именно на тези, които нямат или имат минимален солидарен принос към осигуряването). След този цинизъм можем да пожелаем на управ­ляващите само смирение и покаяние пред поколението на нашите и тех­ните майки и бащи. Да им пожелаем мъд­рост и дър­жав­нически под­ход, едва ли има смисъл – за 9 години на власт не се научиха, едва ли ще успеят в бъдеще.

Теофан Гер­манов