Смъртта на синята илюзия

Срамни бяха сцените на пос­лед­ното заседание на микро пар­тий­ката СДС – ръкопашен бой между пар­тийни лидери, сценарий, в който е написано кой активист кога да зап­лаче, а кой да раз­махва патерица. Спорно е дали това е най-позорната страница в историята на сините е спорно – пом­ним как в началото на прехода горяха книгите на своя съз­дател и бивш лидер, как хора без биог­рафии отлюс­п­ваха дос­корошни сърат­ници – повечето от тях с реално дисиден­т­ско минало, как наричаха бъл­гар­с­ките пен­сионери „алчни старци, излезли на препек”, как по митинги с оцък­лени пог­леди крещяха „Смърт” по адрес на политичес­ките опоненти. Някогаш­ната дес­ница в началото носеше надежди на милиони бъл­гари – за промяна, за демок­рация, за присъединяване към Европа и висок стан­дарт на живот. Но масовото „синьо” движение бързо си повярва, че е някакъв град­ски елит на умните и красивите от жъл­тите павета. И се зае с две основни дей­ности – рес­тав­рация и раз­рушение. За 28 години на съвестта на дес­ните, били те СДС, ОДС, ДСБ, РБ, ГЕРБ, тежат прилагането в най-антисоциалната му форма на неолиберал­ния екс­перимент и резул­татът –страната с най-бедните граж­дани в ЕС. Те са фор­мациите, които наложиха в бъл­гар­с­ката политика –уж вече демок­ратична — край­ния реван­шизъм, пещер­ния антикомунизъм, езика на омразата. Тяхна запазена марка стана да бъдем без­г­ласен и без­ропотен вечно съг­ласен пар­т­ньор във вън­ш­ната политика – и преди го е имало, но дес­ните над­минаха всички в това и днес сме дър­жавата с най-много вън­шни „начал­с­тва” на глава от населението. „Резул­тати” бяха и кос­товата приватизация, раз­биването на бъл­гар­с­кото земеделие, на бъл­гар­с­ката духов­ност и кул­тура и масовата чал­гизация на общес­т­вото, замерянето с досиета, довело до огол­ване на национал­ната сигур­ност, до раз­биване на специал­ните служби и армията, а оттам се роди и процъфтя и голямата коруп­ция. Нав­ремето се говореше за синя идея, но през цялото време е ставало дума просто за синя илюзия. Всяко общес­тво има нужда от силно и идейно ляво и дясно. И ако лявото у нас в лицето на БСП отговаря на тези условия, то дяс­ното се проваля отново и отново вече 28 години.

Теофан Гер­манов