Честит Първи май!

Вече 130 години Първи май е меж­дународ­ният ден на труда и работ­ничес­ката солидар­ност. Започ­нал от масовата, над 300-хилядна стачка в Чикаго, която е потушена с цената на полицейски натиск и човешки жер­тви, продъл­жил като проява на народ­ния бунт за по-достоен живот и зап­лащане в цяла Европа и в цял свят, Първи май и днес не е изгубил своята важ­ност и актуал­ност. Да, работ­ничес­ката класа днес не е същата, как­вато е била преди столетие, но проб­лемите й са същите, а може би и по-големи и сложни. Днес неравен­с­т­вото в света расте с бесни тем­пове – авторитетни меж­дународни класации показ­ват, че шепа мул­тимилиар­дери владеят блага и богат­с­тва, кол­кото половината от човечес­т­вото, че „злат­ният” 1 процент от хората притежава кол­кото останалите 99 процента. Тран­с­национални банки и кор­порации днес имат власт, по-голяма от тази на дър­жавите, с всички сред­с­тва се борят върху тях да няма кон­т­рол, отнемат ни социални, трудови, човешки, екологични и здравни права. Жер­тва на това безумно със­тезание по свръх­печалба, водено без правила, сме всички ние – наем­ните трудещи се, дреб­ният и среден биз­нес, без­работ­ните, работещите бедни, пен­сионерите, май­ките с деца. Бит­ката за по-справедлив социален ред днес в особено голяма степен е на бъл­гар­с­кия народ, защото от години сме в дъното на всички класации – по доходи, по пен­сии, по здравна грижа, по духовни цен­ности, по демог­рафия. И сме първи в сфери като коруп­ция, прес­тъп­ност, заболеваемост. За нас бъл­гарите Първи май е Ден на труда, Ден на гнева – срещу мизерията и грабежа, срещу бед­ността и коруп­цията.

Първи май в Бъл­гария по традиция е и праз­ник на свобод­ното слово и печат – на „Дума”, на ЗЕМЯ, на „Русия днес”, на „Жарава” и „Нова зора”, на списанията „Ново време” и „Понедел­ник”, на десетки други издания и сай­тове, които не се страхуват да отс­тояват каузите на справед­ливостта и социал­ната дър­жава, на пат­риотизма и традицията. Някога Стефан Продев каз­ваше, че свободата на словото е майка на всички други свободи, и наис­тина – свобод­ната, социална и прог­ресивна преса е основ­ният гарант за демок­рацията, срещу коруп­цията, срещу управ­лен­с­ките безумия и паралел­ната дър­жава, срещу бед­ността на хората и наг­лостта на монополите.

Защитата на тези каузи е дело на всеки от нас – не само на определена дата, а дело на целия живот.

Чес­тит Първи май!

ЗЕМЯ