С колело или с джип

Новозелан­д­ска минис­търка нашумя в цял свят, че отиде с велосипед до голяма дър­жавна бол­ница, за да роди. Даже тук да е тър­сен пиар ефект, в очите се набива кон­т­рас­тът между поведението на тази минис­търка и на род­ните управ­ляващи. В малка и бедна Бъл­гария имаме цели 21 минис­три – всеки с поне трима замес­т­ници, цяла армия от съвет­ници. Дър­жав­ните пред­п­риятия вместо стожер на икономиката се превър­наха в хранилки за верни воини на управ­ляващата пар­тия, живур­кащи в дирек­тор­с­ките бор­дове. Всич­ките горепосочени имат служебни лимузини, лъс­кави кабинети, сек­ретарки, колосални (в срав­нение с обик­новения бъл­гарин) зап­лати. А какво да кажем за комисарите във всевъз­мож­ните регулаторни органи и комисии – от КЕВР, която обс­лужва монополис­тите и мачка с непосилни цени обик­новените хора, до Комисията по досиетата, която за повече от 10 години изхарчи милиони, за да се занимава с политически реван­шизъм. Имаме си и 240 депутати, също затънали в лукс и привилегии, чийто служебен автопарк е в пъти по-голям от този в богати страни като Гер­мания или Авс­т­рия. Да припом­ним, че пар­ламен­тар­ното мнозин­с­тво на ГЕРБ и пат­риотите ароган­тно отказа да под­к­репи призива на Кор­нелия Нинова и БСП да бъдат орязани депутат­с­ките привилегии и зап­лати. А армията от охранители на влас­тимащите, тех­ните кор­тежи със сирени и сини бур­кани. От народ­ната любов ли ги пазят? Но с какво всъщ­ност доп­ринесоха да живее нор­мал­ният бъл­гарин по-добре, че да е чиста съвестта им и да се рад­ват на общес­т­вен авторитет?! И да не заб­равяме – над 100 000 дър­жавни чинов­ници, които с всяко поредно правител­с­тво увеличават броя си. Те и тех­ните семейс­тва са машината, която поз­волява на ГЕРБ да печели избори, защото пазенето на топ­лото мес­тенце е важна житейска мотивация. Властта затъна в кризи, гей­тове, скан­дали за род­нин­ски наз­начения и коруп­ция. Именно на този фон се питаме: Кога ще ги стиг­нем новозелан­д­ците? Тях­ната минис­търка даже и на колело изп­ревари нашите, които препус­кат с джипове по пътищата и магис­т­ралите на родината.

Теофан Гер­манов