Кристални интереси

Големи въз­торзи се леят в мейн­с­т­рийм медиите по повод номинацията на Крис­талина Геор­гиева за шеф на Меж­дународ­ния валутен фонд. От една страна, раз­бира се, е хубаво, когато бъл­гарин получава високо приз­нание и меж­дународен пост. Но по-важното е срещу какви договорки и ангажименти се получава този пост, и какво ще спечели Бъл­гария и бъл­гар­с­кият народ от това, че сънарод­ник се е издиг­нал навън. Печал­бата за бъл­гарите обик­новено клони към нулата. Какво ни топли, че имаме шеф било на ПЕС, било на МВФ, било еврокомисари и депутати, щом Бъл­гария остава най-бедната и корум­пирана страна, щом бъл­гар­с­кият народ е социално най-онеправданият в ЕС. Пол­зата е основно за съот­вет­ния тран­с­национален бюрок­рат. Когато Крис­талина Геор­гиева бе еврокомисар за бед­с­т­вия и кризи у нас се случиха няколко тежки навод­нения, но от Брюк­сел не получихме нуж­ната материална и морална помощ. По времето, в което тя бе комисар по бюджета, социал­ното положение на сред­нос­татис­тичес­кия бъл­гарин не пом­ръдна и на йота, а еврофон­довете продъл­жиха да са бащиния на ГЕРБ и да се хар­чат безоб­разно. Връх на всичко това бе инт­ригата, която Геор­гиева съз­даде, за да провали дос­той­ната и имаща огромни шан­сове кан­дидатура на Ирина Бокова за генерален сек­ретар на ООН. За чии интереси нап­рави това тогава Геор­гиева? При всички случаи не за бъл­гар­с­ките! Така ще бъде и в МВФ, ако бъде изб­рана.

Всеиз­вес­тно е, че инс­титуции като Валут­ния фонд и Светов­ната банка са сим­вол на проваления неолиберален модел на капитализма, на рас­тящото световно неравен­с­тво и нес­п­равед­ливост. Те налагат антинародни и антисоциални „реформи” в полза на тран­с­национал­ния финан­сов капитал, но смет­ката се плаща от обик­новения човек — високи цени, орязани доходи и пен­сии, бан­ков дик­тат, разюз­дани монополи, отнет суверенитет и национална гор­дост. Зароб­ващите политики на МВФ бъл­гар­с­кият народ поз­нава от 90-те години на миналия век, изс­т­рада ги, както ще ги изс­т­рад­ват и други народи, които ще свър­з­ват кър­вавата си пот и с името на Крис­талина Геор­гиева и с – напълно нес­п­равед­ливо – с това на Бъл­гария. На тези инс­титуции, на вар­вар­с­ките им неолиберални политики, на соросовите идеологически бъл­нувания трябва да се сложи край, за да бъде светът по-мирен и справед­лив. И това е по-важно, откол­кото кой ще ги оглави.

Д-р Теофан Гер­манов