Девети септември - преврат или начало на първата българска република и социална държава

Във времето на глобал­ния крах на неолиберал­ния модел и на еднополюс­ния свят, в момент на раз­рас­т­ващ се протес­тен вот срещу елитите на статук­вото, тех­ните бъл­гар­ски слуги се опит­ват да рeак­тивират антикомунизма като път за политическо оцеляване.

Поводът е 9 сеп­тем­ври 1944 г.

Въп­реки грубите фал­шификации и клевети големи части от общес­т­вото пом­нят, че тази дата бе началото на изг­раж­дане на пър­вата бъл­гар­ска Репуб­лика с всички показатели на една съв­ременна социална дър­жава.

Никой не оспорва, че в този период същес­т­вуваше гос­под­с­тво на пар­тията дър­жава, на командно-административната планова организация в стопан­с­ката сфера. Но след пър­воначал­ния етап на революционен хаос Бъл­гария заживя в период на градеж и раз­витие — тя увеличи населението си от 7 млн. до 9 млн. души. Да не заб­равяме, че днес, след 30 години „демок­ратичен” преход, в Бъл­гария живеем по-малко от 7 млн. души!?

След­военна Бъл­гария беше нераз­вита и аграрна, а за две десетилетия изг­ради индус­т­рия в най-модерните и пер­с­пек­тивни сек­тори – машинос­т­роене, химическа и биотех­нологическа промиш­леност, елек­т­роника и елек­т­ротех­ника, металур­гия и енер­гетика. Бе започ­нато мащабно строител­с­тво. Чрез ситуиране на модерни пред­п­риятия и аграрни ком­п­лекси във всяка бъл­гар­ска община бе премах­нато регионал­ното неравен­с­тво. Страната ни бе един от пър­вен­ците в Европа по соб­с­т­вени жилища на населението. Имаше не само раз­вит туризъм, но социално и здравно почивно дело за обик­новените хора.

Въп­реки идеологичес­ката рамка бъл­гар­с­ката кул­тура съз­даде едни от най-големите свои произ­ведения, изживя своеоб­разен златен век на духовно отваряне към света през 70-те и 80-те години на ХХ век.

Социалис­тическа Бъл­гария увеличаваше ежегодно своя БВП, хар­чейки бюджет­ните пари за народни нужди, а не като поръчки за „свои” фирми, както е днес. Прак­тически нямаше без­работица, бед­ността бе сведена до абсолютен минимум (2 %), имаше всеобщо, качес­т­вено и без­п­латно здравеопаз­ване и образование, а днес те са привилегия на замож­ните.

В онова време със серия социални мерки, чрез Строителни войски и чрез ангажиране в общес­т­венополезен труд и в прос­ветни прог­рами имахме реална интег­рация на мал­цин­с­т­вата. В онази Бъл­гария битовата прес­тъп­ност бе сим­волична, а доверието и солидар­ността между хората бяха естес­т­вено със­тояние на бъл­гар­с­кия бит и душев­ност. Бъл­гария стана кос­мическа и ядрена дър­жава!

Родината ни след­ваше своите мечти, а днес сме пос­ледни в Европа – на дъното сме по бед­ност, мизерия, коруп­ция и прес­тъп­ност.

Каз­ват, че днес имало демок­рация!? И това е съм­нително, защото ни управ­ляват еднолично, доверието в пар­ламента е сринато, а купеният вот под­меня народ­ния, феодализацията на общини и региони разяжда тъканта на демок­рацията.

И въз­никва въп­росът — кой е прес­тъп­ният режим?

Този преди 10 ноем­ври 1990 г. или днеш­ната „демок­рация”!?

И не трябва ли да бъде отменен онзи исторически неиз­дър­жан „закон”-декларация, наложен от кабинета „Кос­тов” през 2000 г., обявяващ управ­лението за периода 19441989 г. за прес­тъпно?! Заради тези и много други аргументи – 9 сеп­тем­ври 1944 г. е историческа дата, която трябва да пом­ним, вземайки си поуки от лошото, но пом­нейки и умножавайки доб­рото, което е без­с­порен исторически факт.

Проф. Свет­лана Шарен­кова