Следизборно отрезвяване

Бук­вално два дни след изборите виж­даме съв­сем раз­лична реал­ност от тази, която ГЕРБ ни рисуваше преди неделя. Ето и примерите. В София, докато хората ходят по тениски и ризи заради необичайно топ­лото, почти лятно време, „Топ­лофикация” обяви, че поетапно пуска… пар­ното. Прави го противозаконно, защото в правилата ясно е раз­писано, че отоп­лението се пуска при трайна тен­ден­ция към зас­тудяване. Факт, в София няма трайна прог­ноза за зас­тудяване, но има трайна тен­ден­ция монополис­тите да се гав­рят с пот­ребителите без страх, че някой в Общината ще реагира. Може би защото са заедно в заверата!? И сега, когато пок­ровителите на статук­вото отново заеха топ­лите си мес­тенца на „Мос­ков­ска” 33, „Топ­лофикация” започва да се гаври – главно за да кал­кулира многомилионни печалби, които са нужни, за да се пок­рият многомилион­ните дъл­гове и да се под­дър­жат многомилион­ните раз­ходи за лук­соз­ното битие на босовете и чинов­ниците от дружес­т­вото. А въп­росът как една фирма, която щави милиони от пот­ребителите, може да е на загуба, е от ком­петен­циите на прокуратурата!

Или Габ­рово – там ден след вота вдигат мес­т­ния данък. А само преди половин година градът бе нас­т­ръх­нал срещу кметицата заради наг­лия побой на новозаселени в града роми над невинен граж­данин в магазин. Бун­тове, протести… и нак­рая победа за ГЕРБ на първи тур. Дали габ­ровци са пес­теливи и на памет, както пес­тят от парите си? Или пък и там е избуяла любовта между управ­ляващите и ром­с­ките махали!?

Имахме шанс за промяна, който пропус­нахме в неделя. Когато дойде новият шанс, трябва да знаем едно – обединението му е май­ката! Поединично няма да успее никой. И още нещо: в Бъл­гария има една силна пар­тия, която винаги е била в опозиция на тази власт и ней­ните методи. Тя е естес­т­веният обединителен цен­тър на всички, които не приемат модела „ГЕРБ”. И това е БСП, която засили решително своето влияние, даде ясна заявка за промяна и нова визия за Бъл­гария. Нека прег­лът­нем раз­деленията и раз­личията и осъз­наем, че около БСП трябва да се обединят силите на промяната срещу тези на статук­вото. Защото иначе ще ни цакат поединично – едни с тока и пар­ното, други с мес­т­ния данък, трети с такса „страх”. Време е за следиз­борно отрез­вяване! Времето за промяна само ще дойде. Скоро!

Д-р Теофан Гер­манов