Бизнесмени, работникът е вашият капитал

Пър­вият ден от бол­нич­ния на наем­ните работ­ници и служители да се плаща от самите тях, а чак след­ващите – от работодателя. Около това антисоциално пред­ложение са се обединили управ­ляващите от ГЕРБ и Обединените пат­риоти, стана ясно вчера. Ясно е – работещият човек ще плаща за болестта си три пъти – със скъпите лекар­с­тва, с орязания бол­ничен, с огром­ните доп­лащания в бол­ницата… Не е новина, че периодично едрият биз­нес пробва поч­вата за подобни крайни решения, които още повече да пъл­нят бан­ковите сметки на работодателя и да ощетяват работ­ника. Да се отмени минимал­ната зап­лата, да се ограничат бол­нич­ните, биз­несът да се освободи от задъл­жението към служител­ките в май­чин­с­тво, от задъл­жението да наема хора с увреж­дания, искаха да изчез­нат добав­ките за прос­лужено време, поис­каха и да си внасят евтина работна ръка отвън, защото нашата със 700800 лева на месец им била… скъпа. Някои от тях не успяха, защото са твърде абсур­дни, други си проп­равят път чрез вратички в закона, както е сега. Явно, окрилени от избор­ната победа, от ГЕРБ и пат­риотите са готови да обс­лужат кап­ризите на биз­неса съв­сем официално. Мис­лят си, че бъл­гаринът има къса памет и колан, в който всяка пробита дупка е пред­пос­ледна, но пак ще гласуват за ГЕРБ – не по любов и от убеж­дение, а от страх и заради натиск. Каква е била цената за взаим­ната под­к­репа между власт и биз­нес, ще стане видно от лобис­т­ките тек­с­тове в бюджета за 2020 година. И на мал­ките деца е ясно, че по-голямата част от род­ния биз­нес цели само едно – да печели тлъсти пачки, яхти, вили, лимузини, круизи в екзотични точки на света. А работ­никът… кучета го яли. Той живее ден за ден със зам­ръз­нала с години в мизерията зап­лата, да плаща бас­нос­ловно надути сметки към монополис­тите, да изп­лаща цял живот заеми към банки, да работи често в опасни, вредни условия, да не е здравно, социално и син­дикално защитен. Да, но гос­пода управ­ляващи и гос­пода капиталисти, основ­ният ви капитал са не авоарите и лимузините, защото тях ги получавате, екс­п­лоатирайки труда на хората. Хората са капиталът, благодарение на тях сте богати, тех­ният труд, а не вашите схеми раз­виват дър­жавата. И фак­тът, че засега ви се раз­минава от тех­ния гняв, не значи, че винаги ще бъде така…

Д-р Теофан Гер­манов