Доктор Скрудж

Много тъга и още повече гняв предиз­вик­ват репор­тажите, свър­зани със смъртта на 3-годишното дете, чийто живот е могъл да бъде спасен, ако не е раз­мотавано от бол­ница в бол­ница. За подобен случай, за щас­тие, не с фатален край, раз­казаха родители вчера. И отново – в тази бол­ница нямало места, в другата нямало нуж­ната тех­ника, „доб­ронамерени” съвети към родителите да заведат детето в час­тна бол­ница, неоп­рав­дано бавене, „прег­леди” на крак и на око. А дали подобно поведение не е чист намек за руш­вет под масата!? Уви, най-вероятно е така. Проб­лемът!? От 20 години бъл­гар­с­кото здравеопаз­ване е обър­нато на тър­говия. Бол­ниците са тър­гов­ски дружес­тва, в ума на лекаря на първо място е как ще бъде усвоена съот­вет­ната клинична пътека и чак след това животът на бол­ния. Рано или късно тър­говията ражда далавера. Преди година се чу, че шефовете на най-големите дър­жавни бол­ници са легални милионери с огромни бан­кови сметки и с имоти, на които даже Цв. Цв. би завидял. Имаше ли реак­ция? Не! Неолиберал­ната здравна реформа нанесе много вреди, най-голямата от които е, че здравеопаз­ването ни бе лишено от човещина. Бюрок­рат­щината и печал­бар­с­т­вото го доубиват. Премиерът Борисов пос­тоянно се хвали как давал милиарди за здравеопаз­ване, но те са вода в пясъка, наред с тях бъл­гаринът за година харчи и 4 000 000 000 лева за доп­лащане от джоба си. И всич­ките тези милиарди потъват в гър­лото на всеяд­ната ламя, а хора продъл­жават да умират нелепо. С такова БГ здравеопаз­ване бед­ността се прев­ръща в смър­тна присъда! В страната в демог­раф­ска катас­т­рофа подобно със­тояние на дет­с­кото здравеопаз­ване е прес­тъп­ление срещу национал­ната сигур­ност! Лекарите апелират да не ги демонизираме, намират оправ­дания с диаг­нози. Да, някои заболявания са коварни, фатални. Но ако го нямаше наг­лото отношение на самозаб­равили се док­тори, щеше да има бърза и всеот­дайна професионална реак­ция, която можеше да спаси живот. Факт е, че мнозина лекари се трудят чес­тно и не кал­кулират печалби от шмекеруване със сис­темата. Но щом сис­темата допуска и толерира подобни изк­ривявания, тя трябва да бъде спешно сменена!

Теофан Гер­манов

*Скрудж, герой на Чарлз Дикенс, скъпер­ник, синоним на любовта към парите