Резултати срещу лицемерие

Убиецът изверг от село Сотиря, изнасилил и зат­рил 7-годишно дете, ще бъде съден без право на сък­ратено след­с­т­вие и драс­тично намаляване на присъдата само защото си е приз­нал иначе очевид­ната вина. Шанс за справед­ливост и въз­мез­дие! БСП отс­тояваше тази законова промяна, а „екс­перти” от ГЕРБ я отх­вър­ляха с абсур­дни мотиви. Все пак я приеха и тя работи! С тази си инициатива лявата БСП показа, че се вслушва в гласа на граж­даните. И че нор­мал­ността в едно общес­тво е гаран­тирана само ако се съчетаят две идейни линии и прин­ципи – на социал­ното (в защитата на онеп­рав­даните – в случая на жер­т­вите на прес­тъп­ления) и на традиционалистко-консервативното (в случая – строг закон, дър­жав­ност). Ето че този модел работи! За раз­лика от него социал­либерал­ният и неолиберал­ният – те сеят безидей­ност, без­духов­ност, без­родие и глобализъм …

Но ето че род­ните неолиберали тези дни протес­тираха с искания за строги наказания на насилието над жени, а виден наш евродепутат се изказа съл­з­ливо в този дух. Но те не пред­ложиха работещи решения, а само лозунги. Отделно, по шокиращ начин, издиг­наха аргумен­тите, с които преди година защитаваха противокон­с­титуцион­ната Истан­бул­ска кон­вен­ция и фак­тически пробут­ват ней­ната ратификация!? Това е тежка провокация срещу кон­с­титуцион­ния строй, и дър­жавата няма право да си зат­варя очите! Същите „активисти” са сред провод­ниците и феновете на проваленото либерално законодател­с­тво, което толерира правата на прес­тъп­ника, тоест — насилието и унижава жер­т­вите. И да си кажем най-важното: Стига манипулации! Насилието– и у нас, и в ЕС, и по света – най-малко е на полов прин­цип. Искате пресни примери: жена от Бур­гас убила мъжа си и скрила трупа, за да взима пен­сията му; учителка обижда и бие дете в забавач­ката; акушерка пребива новородено; „лекарка” безучас­тно гледа как умира дете… Ето че всеки пол е способен на мер­зост и нечовеч­ност! Защото насилието – у нас и по света — е породено от два опасни фак­тора – загубата на идеали, морални цен­ности и страх от закона и Бога (чист неолиберализъм в дейс­т­вие), и от друга страна – бед­ността и неравен­с­т­вото. Но срещу тях никой не пред­лага кон­вен­ции! Лицемерни сте, но вече е очевидно за всички!

Д-р Теофан Гер­манов