Перник чака дъжд, народът иска да завалят и оставки

Вод­ната криза в Пер­ник се превърна в криза на властта, оказала се нес­пособна да пред­види, предот­в­рати и да преодолее без­водието, което мъчи все повече хора, които живеят в примитивни и нечовешки условия, вместо като европейци в 21. век? Цената на водата отново нарас­тва, но услугата се влошава. В чии без­дънни джобове отиват тогава нашите пари? Оказа се, че в без­водието Пер­ник не е един­с­т­вен, цели региони се намират на ръба на катас­т­рофата — Ботев­г­рад, Шумен, Бур­гас, Ловеч, София-област. Много тежки са и проб­лемите с мръс­ния въз­дух и с отпадъците. Заради без­хаберие и/или коруп­ция те също с години не са намирали адек­ватно решение. Ще дочакаме ли оставки — на минис­тър Нено Димов, на премиера и цялото правител­с­тво? Те управ­ляват вече 10 години, отговор­ността е изцяло и само тяхна. В Европа остав­ката би била най-логичният ход. Но у нас не е така: премиерът Борисов по традиция се оправда с предиш­ните, обвини и… пер­ниш­ките баби и тях­ното раз­точител­с­тво. Отпусна и едни 35 милиона, пак прави пиар с джипа, но къде беше, докато проб­лемите се трупаха по вина на неговите минис­три и чинов­ници? Ще допус­нат ли бъл­гарите правител­с­т­вото отново да получи индул­ген­ция за греш­ките си, сякаш нищо не е било? Може ли властта, забър­кала кризата, да изведе страната от нея? Опозицион­ната БСП и жителите на Пер­ник поис­каха незабавна смяна на правител­с­т­вото. Обвиняват левицата, че политизирала кризата. Но нали работата на опозицията е да осветява и критикува греш­ките на управ­ляващите. А те са длъжни да носят отговор­ност за кризата — морална, политическа, ако трябва, и съдебна. Вотът на недоверие трябва да бъде под­к­репен от всички отговорни и мис­лещи за Бъл­гария депутати. Те пред­с­тав­ляват граж­даните, длъжни са да защитават тех­ните интереси и да решават тех­ните проб­леми. Солидар­ността с пер­ничани не е празен лозунг, тя е граж­дан­ска позиция. Бъл­гария е на прага на тежка екологична криза, за нея има кон­к­ретни овлас­тени винов­ници. Вотът на недоверие и остав­ките са логич­ното и необ­ходимо начало на преодоляването на кризата в интерес на всички бъл­гари.

Тереза Пет­рова