Брюксел и Сорос обричат Европа на унищожение!

Брюксел и Сорос обричат Европа на унищожение!

Кър­вавите атен­тати във Фран­ция и Виена са поред­ното зловещо пот­вър­ж­дение на тотал­ната несъс­тоятел­ност на брюк­сел­с­ката политика по миг­ран­т­с­кия въп­рос. Ако искаме да съх­раним Европа, е нужна политика на здраво залос­тени врати. Миг­ранти, идващи от дър­жави в Азия и Африка с коренно раз­лични кул­турни модели и цен­нос­тна сис­тема, трябва да бъдат допус­кани само ако докажат, че се прис­пособяват и уважават цен­нос­тите и традициите на европейс­ката цивилизация. Нужен е скрининг период от поне 10 години, в който да не се предос­тавят граж­дан­с­тво и избирателни права. Право на социално под­помагане — само за тежко бол­ните и въз­рас­т­ните. За останалите — когато нат­рупат поне 3 години осигурителен стаж и са редовни данъкоп­латци. За всяко криминално прес­тъп­ление — депор­тация след изтър­пяване на наказанието. След пър­вата година от пребиваването — да се явяват на тест пред влас­тите по съот­вет­ния национален език и история. На неиз­дър­жалите се дава втори шанс след­ващата година и ако и тогава не успеят — депор­тация. Или въз­п­риемат кул­тур­ния модел на страната, в която искат да се заселят, или си отиват обратно там, от където са дошли. Този тип политика трябва да се налага с желязна ръка. Няма място за плюшени мечета, либерални хъл­цания, прог­ресис­тки мелод­рами и соросови НПО-та. Иначе Европа е обречена!

Д-р Борис­лав Цеков

От Фейс­бук, заг­лавието е на ЗЕМЯ