Румен Радев: Посланието „Мутри, вън“ вещае края на узурпаторите на прехода!

Уважаеми сънарод­ници, преди 31 години на днеш­ната дата започна преходът на Бъл­гария към демок­рация. Надеж­дите за справед­ливо общес­тво на свобод­ните граж­дани и свобод­ната инициатива, за социална Бъл­гария, как­вато е заложена в Кон­с­титуцията, не бяха материализирани. Извър­вяхме дълъг път, който отведе Родината в обединена Европа, но раз­пиляхме огромна част от човеш­ките си ресурси. Разочарованията раз­колебаха вярата на общес­т­вото в соб­с­т­вените му въз­мож­ности да пос­тига високи цели. 

Три десетилетия след началото на прехода коруп­цията замени идеологията, а законът все повече се отдалечава от морала. Пропастта между бедни и богати расте.

Пред нас отново стоят трите исторически задачи от 1989 г.: вър­ховен­с­т­вото на правото, свободата на словото и чес­т­ните избори. Авток­рацията и ней­ните зад­кулисни пар­т­ньори вър­наха общес­т­вото в начал­ната точка на прехода. През всич­ките тези години трудът и талан­тът на бъл­гарите бавно и трудно променяше страната. Време е трудолюбивите и даровити бъл­гари да получат прос­тор, за да сбъд­ват меч­тите си. Да спрем да прокуж­даме док­торите и медицин­с­ките сес­три зад граница, а бол­ните да раз­читат на подаяния. Да съберем отново семейс­т­вата, които днес тър­сят препитание в чуж­бина.

 Бъл­гария не е бащиния на шепа без­съвес­тни политици и олигарси, а общ дом на всички бъл­гари. Брат­с­т­вото на поч­тените хора, които всеки ден отс­тояват прин­ципите си, тази година си даде среща и надигна глас на площадите.

Лозун­гът „Мутри, вън“ вещае края на узур­паторите на прехода. Винаги ще бъда редом с вас в бор­бата за връщане на справед­ливостта в общес­т­вото, на закона в дър­жавата, на дър­жавата на граж­даните.

От Фейс­бук профила на дър­жав­ния глава, заг­лавието е на ЗЕМЯ