3945

Любомир ЦАН­КОВ

3945 е чис­лото, което учас­т­ващите в брифинга на здрав­ните власти упорито избяг­ваха да споменат, заменяйки го с проценти на заразени, смър­т­ност в Европа и света, мяс­тото на Бъл­гария в тези класации… Всичко това, но не и броя на заразените през пос­лед­ното денонощие. Дали само от страх? Очевидно – не. Защото иначе твърде обилно отчитаха успехи в бор­бата със заразата, мекотата на мер­ките, тях­ната всеоб­х­ват­ност и нав­ремен­ност. Но така или иначе, някак си се промък­наха срав­ненията на страната ни със заразените в кон­тинен­тален Китай, а те не са позитивни. Обаче след хвал­бите на официал­ните лица дойде ред и на обвиненията за причинителите и на кризата в бол­ниците, лип­сата на легла и на наис­тина Бърза спешна помощ, а не на гара раз­п­ределителна към лип­с­ващите легла в лечеб­ниците. Това се оказаха потър­пев­шите бъл­гари. Те се трупали накуп и във фур­гоните пред полик­линиките, зат­руд­нявали джипитата си, трупали се с повик­ванията си за линей­ките, за да получат необ­ходимата им (според тях самите) животос­пасяваща бол­нична или лекар­ска помощ. „Обругани” бяха и въз­рас­т­ните хора, видите ли, в н-ското село те пазарували хляб незаконно – след зеления коридор до 10 часа. Но хлябът идвал около обяд. Затова те питали кому е нужен този зелен коридор в селото, което дори няма тол­кова жители, които да запъл­нят коридора. Сега бол­нич­ните легла били с проценти по-малко заети, но видите ли, ковар­ният вирус заемал остра крива нагоре въп­реки усилията на здрав­ните ни власти. Някак си е обър­ната пирамидата – кой е длъжен да решава нещата, кой да ги кон­т­ролира и кой да ги спазва. Въп­реки че съм доста краен, ето и няколко позитивни неща от брифинга – договорили сме без­п­лат­ните COVID вак­сини от Европа, ненужно, а и вредно е да трупаме лекар­с­тва у дома. И най-важното — на след­ващия брифинг щял да присъс­тва и добре извес­т­ният на всички нас генерал Мутаф­чийски. А и силно се надявам тогава да бъде споменато и по-малко число от неказаното число 3945.