За хората и за мишките

“Още един лекар почина…” “Още един учител почина…” “Моля ви дарете кръвна плазма за колегата док­тор…” “Моля ви дарете кръвна плазма за колегата учител в…” Това можете да прочетете всеки ден във Фейс­бук. Това се пов­таря. Страш­ното – всеки път е с раз­лично име на мяс­тото на многоточието. И какво от това? Прочитате новината, прег­лъщате трудно заради гор­чил­ката и това е. “То легла има бе”, “ей ето ви там по един-два бонуса и продъл­жавайте нап­ред”. Мхм. Само че парите и лег­лата не лекуват. Лекуват медицин­с­ките специалисти. Парите и лег­лата не обучават. Учителите обучават.

А парич­ният стимул, заедно с адек­ват­ните мерки, водещи се от запаз­ване здравето на хората, са важни. Но лип­с­ват ли точ­ните и мак­симално правил­ните мерки, парите излизат като хвър­ляне на пясък в очите – “ний сега ти дадохме, док­торче, мълчи там и лекувай”.

Всяко едно несериозно отношение на дър­жавата към медицин­ски специалисти, учители е бомба, която ще избухне брутално. Един­с­т­веното, което сега спира немалко лекари да хвър­лят ман­тите си и да напус­нат, е така любимата за цитиране от общес­т­вото ни Хипок­ратова клетва – защото са поели ангажимент към пациен­тите си да ги лекуват. Но некадър­ността не раз­бира това. Некадър­ността е с прес­тъпно безочие и ще поз­воли това и онова по време на праз­ниците, а на вас ще ви го пред­с­тави като “еми ний за икономиката го правим”.

Когато кризата с този вирус свърши, лекарите ни ще имат пъл­ното право да заминат за другаде. Защото тук те, заедно с учителите, са като “пушечно месо”. И ако в онзи слън­чев ден имаше една ръка, която хвана волана на отиващия в ман­тинелата джип, то и на нея ще й писне в един момент. А тогава един­с­т­вено ще има легла… просто защото те не могат да си тръг­нат. Затова ще ги има.

Даниел Геор­гиев

Фейс­бук