Озаптете монополистите

При лип­сата на доказано сред­с­тво срещу COVID-19 властта реши да ни приложи терапията „Лок­даун на гладно”. В петък бяха зат­ворени редица биз­неси, десетки, а може би стотици хиляди майки ще трябва да прекъс­нат временно работа (с обез­щетения за жълти стотинки), за да гледат децата си у дома, пот­реб­лението даже при отворените пред­п­риятия и магазини ще пада, защото хората са твърде нап­лашени за здравето и доходите си. И отново заб­ранител­ните мерки са факт, но социал­ния им отговор го няма. При неп­рес­танно рас­тящи заради разюз­дана спекула цени няма как с една под­х­вър­лена минимална работна зап­лата да бъдат пос­рещ­нати даже и най-нормалните нужди на човека и семейс­т­вото – храна и лекар­с­тва. И тук въобще не говорим за „глезотии” като нор­мално пос­рещане на пред­с­тоящите коледни и новогодишни праз­ници. На този фон особено нагло без­хаберие показ­ват управ­ляващите по отношение на битовите сметки. Рас­тат цените на вода, ток, парно, нищо че екоминис­търът прог­нозира тежка водна криза!? Но е истин­ско кощун­с­тво сега, в месеца на лок­даун и на пред­с­тоящия ръст на без­работицата и фалитите, да няма реално отс­роч­ване на смет­ките към дружес­т­вата монополисти. Да не говорим за лобис­т­кия нон­сенс, че в галерията и в училището можеш да се заразиш, но докато плащаш сметки и кредити — не можеш. Че в парка е опасно (един политик пак нас­тоява за тях­ното зат­варяне), но колек­тор­с­ките фирми и ЧСИ-тата могат да тор­мозят граж­даните по домовете им… Разум­ното отлагане на битовите сметки не е лукс, нито милос­тиня към изс­т­радалите вече 30 години от монополис­тите граж­дани. То е минимал­ният дълг на дър­жавата към бъл­гарите във време, в което ги ограничава и лик­видира тех­ния жиз­нен стан­дарт. И раз­бира се – наложителен е мораториум върху вдигането на тези цени през след­ващата година, защото икономиката ще се въз­с­тановява бавно, но семей­ният бюджет още по-бавно… И хората, а не монополис­тите, опериращи с милиарди, се нуж­даят от спасителна глътка въз­дух! Иначе… 2021-ва ще стане 2013-а, сеп­тем­ври ще бъде май или пък януари ще бъде юни, ако си спом­ним кога, как и защо бъл­гаринът излезе на улицата, за да брани правата си и да си върне прев­зетата дър­жава.

Д-р Теофан Гер­манов