Ще успее ли Бойко Рашков? Дано!

За пръв път в годините на Прехода МВР пред­п­риема реални и ефек­тивни мерки в бор­бата срещу купения и кон­т­ролиран вот, който е туморът на бъл­гар­с­ката политическа сис­тема. Ако в „зората на демок­рацията” преди 30 години имаше предиз­борно чер­пене с кебап­чета по ром­с­ките махали, то в пос­лед­ните 1012 години наб­людаваме засил­ване на типично мафиот­ски дейс­т­вия при всеки избор. Сплаш­ване и натиск над избиратели, организирано гласуване на зависимите от управ­ляващите стотици хиляди дър­жавни и общин­ски служители, водене под строй пред урните на работ­ниците от „кръговете фирми”, получавали милиарди левове от хаз­ната в дирижирани тър­гове, „чадър” за дилърите на „правил­ните” гласове — тези за пар­тия ГЕРБ. И докато Борисов раз­даваше милиони от прозореца на джип­ката, а дър­жавата официално купуваше чинов­ниците с 30% ръст на зап­латите и пен­сионерите с по 50 лева месечно, докараните до пос­тоянен страх и недоимък хора са „мотивирани” по всевъз­можни начини да гласуват – с дърва за огрев, с купони за храна, с опрощаване на вересиите и на битовите сметки, с лев­чета, които за сед­мица ще облек­чат живота им, но им отнемат бъдещето и свободата. Натиск по линията на лих­вари и фирми за бързи кредити, зап­лахи да загубиш работата си и рекет. В услуга на предиш­ната власт все още дейс­тва организирана мафия за покупко-продажба на гласове!

Не бяха случайно изпус­нати думите на Цветан Цветанов, че за провеж­дането на чес­тни избори — първо трябва да се сменят шефовете на регионал­ните дирек­ции на МВР! А той най-добре знае това – и като втори човек в ГЕРБ, и като шеф на Щаба им, и като вът­решен минис­тър.

Пот­ресаващи са дан­ните, които МВР раз­п­рос­т­рани дни преди пар­ламен­тар­ните избори. Извър­шени са над 600 ареста, връчени са хиляди предуп­редителни протоколи, проверени са множес­тво фирми. Списъци с 28 хил. избиратели са отк­рити само в един пар­тиен активист, със снимки на лични карти и какво ли още не от арсенала на дилърите на гласове. И уликите водят най-често към бив­шите вече управ­ляващи. Така „Моделът ГЕРБ” печелеше избор след избор, а сим­биоза между дър­жавата и мут­рите тотално изк­риви бъл­гар­с­ката демок­рация и отв­рати граж­даните. Така се роди бъл­гар­с­кият „феномен на всенарод­ната любов” – когато напълно неиз­вес­тни мес­тни кадри на ГЕРБ получаваха по 51016 хил.?! преферен­ции. Раз­бра се и къде са отивали чувалите с бюлетини, дадени за „отговорно пазене” на депутати от управ­ляващите, и защо е бил съз­даден целенасоченият хаос в зала „Арена Армеец”. Така бе под­меняна бъл­гар­с­ката демок­рация и изк­ривявана народ­ната воля, а промяната задушавана още в зародиш. Всичко това беше организирано покушение върху свободата и справед­ливостта – организирано от ГЕРБ и провеж­дано от муг­рите и мафията. Повече от 10 години тези факти оставаха скрити под влас­тов и медиен чадър, макар да бяха пуб­лична тайна.

Време е да чуем истината. МВР и минис­тър Бойко Раш­ков правят именно това, за което им дъл­жим рес­пект и под­к­репа! С тези решителни дейс­т­вия на служеб­ния кабинет най-после Бъл­гария има шанс за промяна. В една прек­расна песен на голямата Бог­дана Карадочева доб­рите хора се призоваваха да се съберат заедно, за да стане по-добър светът, а реф­ренът пов­таряше: „дано, дано, дано”. „Дано!” е и нашата надежда днес за истин­ски и чес­тни избори. Дано най-после имаме шанс за справед­ливост. Дано с масово гласуване, без страх и апатия да изберем сами съд­бата си и да изг­радим бъдещето си на 11 юли!

Проф. Свет­лана Шарен­кова