С държавническата си позиция Радев заслужава втори мандат

Пос­ред предиз­борна кам­пания, която решава бъдещето на президен­т­с­ката инс­титуция за след­ващите 5 години, служеб­ното правител­с­тво въведе крайно непопулярни мерки по повод на бор­бата с пан­демията.

С ясното съз­нание, че тези дейс­т­вия ще им донесат много негативи, дейс­т­ващият президент и вицеп­резидент под­к­репиха мер­ките.

През март 2020 г. Борисов не само зат­вори дър­жавата, без да има дори няколко тежко болни, но с ежед­невни прес­кон­ферен­ции и медийна хиперак­тив­ност вся страх сред хората. Съсипаха биз­неси и оставиха много бъл­гари без работа.

Когато миналата есен дойде пър­вата опасна вълна и вече имаше заради какво да се приемат крути мерки, хиляди бъл­гар­ски семейс­тва вече бяха нес­пособни да платят социал­ната цена. Недъзите на здрав­ната ни сис­тема, управ­лявана цяло десетилетие от ГЕРБ и с инвес­тирани през този период 5060 милиарда лева, лъс­наха съв­сем.

Темата за вак­синацията и лок­дауна се прев­ръща сега в основна предиз­борна дъвка. Но докато пар­тиите предиз­борно политикан­с­т­ват, Радев и Йотова заеха дър­жав­ническа позиция с ясното съз­нание, че всяко решение по темата с пан­демията води до негативи от една или друга посока. Изб­раха да бъдат чес­тни в позицията си пред избирателите, пред бъл­гар­с­ките граж­дани.

Радев ясно заяви, че не иска да печели изборите на всяка цена и в никакъв случай на цената на допъл­нително загубени човешки животи в пан­демията. Най-вече заради тази си позиция той зас­лужава втори ман­дат.

От „Епицен­тър”

(Със сък­ращения, заг­лавието е на ЗЕМЯ)